Сфери на дейност  - Наказателно право и процес

pexels-brett-sayles-2516539.jpg

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

/Обвинението за дадено престъпление се повдига и поддържа от прокурор/

   Кантората осъществява процесуално представителство на досъдебна и съдебна фаза, консултира и изготвя становища по следните престъпни състави  – измяна, предателство, шпионство, убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, закана с убийство блудство, изнасилване, престъпни хомосексуални действия, трафик на хора, кражба, грабеж, обсебване, длъжностно присвояване, измама, изнудване, документни престъпления, самоуправство, хулиганство, предаване на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога  и др.

> Цялостна защита на обвиняем в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производство –  дадено лице се характеризира като обвиняем, когато срещу него е повдигнато обвинение от страна на органите на досъдебното производство, като следва да се отбележи, че става въпрос за т.н. „предварително обвинение”, което може да се повдигне посредством постановление или чрез протокола от първото действие по разследването. Спрямо обвиняемото лице могат да бъдат приложени всички мерки за принуда, регламентирани в НПК, което води до чувствително засягане на неговите законни права и интереси, но наред с това по отношение на него е важима презумпцията за невиновност, както и последното притежава множество процесуални права, които цялостно и пълноценно може да упражни единствено и само чрез своя защитник, адвокат, поради което и Ви съветваме  задължително да се обърнете към такъв при повдигане на обвинение или при евентуална възможност за такова. При желание за повече информация, може да се обърнете към кантората.

> Цялостно процесуално представителство на пострадало лице/ неговите наследници, както и на ощетено юридическо лице в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производствопострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението, като в НПК подробно са изброени правата както на пострадалото, така и на ощетеното юридическо лице, които надеждно и в цялост могат да бъдат реализирани само и единствено чрез адвокат – повереник, поради което при извършване на каквото и да било престъпно деяние спрямо Вас, Ви съветваме при първа възможност да се свържете с адвокат. При желание за предоставяне на повече информация, се свържете с кантората.

 

 > Консултиране на свидетел по време на разпит/очна ставка пред органите на досъдебното производство и съда   - свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство, както и не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника, като следва да се има предвид, че свидетелят има правото да се консултира с адвокат, в случай че смята, че с отговора на поставения от страна на съдебния или разследващия орган биха се накърнили гореизброените му права, като съдът или органите на досъдебното производство са длъжни да му осигурят такава възможност. Присъствието на адвокат по време на разпит/очна ставка не е задължително, но в случай че решите да се явите пред съдебните или разследващите органи заедно с такъв, можете да се обърнете за юридическо съдействие към нашата кантора.

 

> Цялостна защита на подсъдим пред съда - непосредствено след внасяне на обвинителен акт срещу обвиняемото лице, предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание или споразумение за решаване на делото в съда, досъдебното производство се прекратява и започва съдебната фаза на наказателния процес, при която фигурата на обвиняемия се трансформира в такава на подсъдим. Поради своята сложност и поливариантност, както и решаващото си значение за съдбата на подсъдимото лице участието на адвокат като защитник на последния в нея е силно препоръчително и необходимо. В случай че желаете осъществяване на процесуално представителство от наша страна, за повече подробности се обърнете към кантората.

 

> Цялостно процесуално представителство на частен обвинител, граждански ищец и граждански ответник пред съда - частният обвинител осъществява функция по обвинението в съдебното производство, като поддържа обвинението наред с прокурора, гражданският ищец осъществява функция по предявяване и обосноваване на гражданския иск в наказателния процес, докато гражданският ответник е лице, срещу което е предявен искът и което не е привлечено в качеството на обвиняем, като всяка една от фигурите притежава множество процесуални права, чиято цялостна реализация е невъзможна без участието на адвокат в ролята на повереник. При желание от Ваша страна, бихте могли да получите повече информация от нашата кантора.

 
 
 
 
 

Процесуално представителство на

досъдебна и съдебна фаза

Свържете се с нас