Сфери на дейност  - Наказателно право и процес

pexels-brett-sayles-2516539.jpg

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

/Обвинението се повдига и поддържа от самото пострадало лице в ролята му на
частен тъжител директно пред съда без наличието на досъдебна фаза/

    Кантората осъществява процесуално представителство на съдебна фаза, консултира и изготвя тъжби, както  и становища по всички престъпления от частен характер, сред които лека телесна повреда, обида, клевета, издаване на чужда тайна и др.

> Цялостна защита на подсъдим пред съда  - въпреки множеството специфики, обусловени от обстоятелството, че делото е от частен, а не от общ характер, поради което обвинението се повдига не от прокурор посредством обвинителен акт, а от страна на частен тъжител чрез депозиране на тъжба,  и при този вид наказателни дела предизвикателствата пред подсъдимото лице са множество и от участието на опитен адвокат като защитник зависи до голяма степен благоприятния изход на делото. При желание от Ваша страна, бихте могли да получите повече информация от страна на нашите адвокати.

> Цялостно процесуално представителство на частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник пред съда – при престъпленията от частен характер законодателят е предоставил правото на дискреция (преценка) на пострадалия от престъпното деяние дали да търси закрила на накърнените си законни права и интереси. Производството по делото се образува по частна тъжба на пострадалия, като следва да се има предвид, че срокът за подаването й е шестмесечен и е преклузивен, като може да бъде възстановен, само в случай че пропускането му се дължи на уважителни причини, като съгласно НПК срокът за подаване на частна тъжба започва да тече от момента на узнаване за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание, че на досъдебното производство е установено, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. При желание от Ваша страна, бихте могли да получите повече информация от нашата кантора.

Цялостна защита на подсъдим пред съда;

Процесуално представителство на частен тъжител,

граждански ищец и граждански ответник