Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

ДОБРОВОЛНА И СЪДЕБНА ДЕЛБА

     Делбата на съсобствено имущество има за цел да прекрати/ликвидира имуществената общност и всеки от съсобствениците да получи реална собственост в зависимост от наследствените права, които притежава. Преди да се премине към съдебен процес, препоръчваме съсобствениците да се запознаят и с възможността да прекратят доброволно съществуващата между тях имуществена общност, а именно да сключат договор за доброволна делба. Договорът за доброволна делба представлява самостоятелен вид договор, целта на който е всеки съсобственик да получи реален дял от съсобственото имущество, доколкото това е възможно, срещу което и останалите съсобственици при възможност получават такъв реален дял, максимално близък по стойност на стойността на дела им в съсобствеността. Съдържанието на договорът за доброволна делба може изцяло да зависи от волята на страните. Процедурата не е сложна, като в зависимост от вида на съсобствеността – движима и/или недвижима следва страните да се снабдят и със съответните документи (удостоверение за наследници, документ за собственост, схема и/или скица и други). Договорът за доброволна делба се сключва и подписва пред нотариус, който удостоверява самоличността на лицата, както и следи за спазването на всички нормативни изисквания. Преди да се премине към подписване на договора, нотариусът извършва пълна проверка на собствеността, дали всички наследници участват в делбата и дали са налице всички особени изисквания за изпълнение на процедурата. В случаите в които няма спорове относно съсобствеността, рационалния вариант е именно сключването на договор за доброволна делба. В случаите, в които все пак съществуват някакви спорове, следва да имате предвид, че чрез взаимни отстъпки, преговори и срещи също е възможно постигането на споразумение. Важно е да се отбележи, че договорът за доброволна делба може да бъде оспорен по съдебен ред, с оглед на което той следва да бъде изготвен изключително прецизно, точно и спрямо спецификите на казуса. Когато липсва съгласие относно разпределението на имуществото, делбата се извършва по съдебен ред. Компетентен е районният съд по искане на някоя от страните. Делбеното производство се развива в две последователни фази, в които се извършват редица процесуални действия. Често производството по делба е продължителен процес, за което всяка страна трябва да е отлично запозната. Провеждат са немалък брой съдебни заседания, разпит на свидетели, назначаване на експертизи и т.н. В процеса по съдебна делба могат да бъдат разгледани и т.нар. „преюдициални въпроси“ - оспорвания на произход, на осиновявания, на завещания и на истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения. Следва да се има предвид, че в делбеното производство, обект на делбата може да бъде например – незаконно построено жилище, изградена в груб строеж сграда, правото на строеж върху чужд имот и т.н. За изготвянето на договор за доброволна делба, набавяне на документи, срещи, преговори и осъществяване на представителство пред нотариус и съд, свържете се с нас.