Сфери на дейност  - Наказателно право и процес

pexels-brett-sayles-2516539.jpg

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

      На задължително настаняване и лечение подлежат психичноболни лица с установено сериозно нарушение на психичните функции или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване, както и лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция, които поради естеството на  заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото, или застрашава сериозно здравето им, т.е. за да бъде постановено задължително настаняване и лечение по отношение на дадено лице, следва да са налице едновременно и двете законови предпоставки: лицето да страда от тежко психично заболяване, както и поради характера и  тежестта на психичното заболяване да съществува възможност за извършване на престъпление от страна на същото лице.

   В производството по задължително настаняване и лечение компетентен е районният съд по настоящия адрес на лицето, чието задължително настаняване и лечение се иска, а в случай че последното се иска от страна на ръководител на лечебно заведение - районният съд по местонахождението на лечебното заведение. Задължителното настаняване и лечение на дадено лице по правило се иска от страна на прокурор от съответната компетентна районна прокуратура, както и от ръководител на лечебното заведение, като иницирането на производството от страна на близки на лицето, чиито настаняване и лечение се иска, както и на други засегнати  от поведението му лица, става чрез сезиране на съответната районна прокуратура по настоящия адрес на лицето, което се постига посредством депозиране на мотивирана писмена молба, в която следва изчерпателно да се опише психиатричното състояние на лицето, от какви психични заболявания страда то, води ли се на отчет в психиатрично лечебно заведение, провежда ли лечение при специалист – психиатър, приема ли медикаменти и/или алкохол и наркотици, в какво се изразява поведението му и каква опасност съставлява то спрямо самото лице, околните и обществото, като е препоръчително към молбата да бъдат приложени писмени доказателства, подкрепящи твърденията, изложени в молбата.

     При преценка от страна на прокурор от компетентната районна прокуратура, че молбата е основателна, той иницира производство с искане за задължително настаняване и лечение пред районния съд. В случай че съдът установи, че са налице някое от основанията, които налагат настаняване и лечение, след изслушване на психиатър относно вероятното наличие на психично разстройство на лицето, задължително назначава съдебно-психиатрична експертиза, като същевременно определя и формата на провеждане на експертизата - амбулаторна или стационарна. Ако съдът установи, че не са налице обстоятелствата, обуславящи задължително настаняване и лечение или не бъде установено наличие на психично разстройство на лицето след изслушването на психиатър, съдът прекратява делото. След като изслуша лицето относно заключението на съдебно-психиатричната експертиза, съдът се произнася по делото с решение въз основа на събраните по делото доказателства. С решението съдът се произнася по необходимостта от задължително настаняване, определя лечебното заведение, произнася се относно наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласие, както и относно формата на лечението - амбулаторно или стационарно, и неговия срок.  

      Производството по искане за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето е специфично по своя характер, което макар и да не се отличава с особена правна и фактическа сложност, изисква компетентен подход от юридическа гледна точка и деликатен такъв от психологическа, поради което и при съприкосновени с подобен вид проблем, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, независимо дали се позиционирате на страната на лицето, чието задължително настаняване и лечение се иска или на тази на засегнатите от неговото поведение лица. При желание от Ваша страна може да се обърнете към нашите адвокати,  както с цел провеждане на консултация и изготвяне на устно/ писмено становище по въпроса дали са налице основания за стартиране на производство по искане за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето, така и за изготвяне на молба до компетентната районна прокуратура с искане за инициране на подобно производство, както и за осъществяване на процесуално представителство пред съд на лица, чието задължително настаняване и лечение се иска.