Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

ЗАЩИТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА

НАРУШЕНО ВЛАДЕНИЕ

     Съгласно Закона за собствеността владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. Владението трябва да се упражнява трайно, непрекъснато, явно, несъмнено, спокойно и постоянно. То може да се упражнява лично или чрез друго лице, което се нарича „държател“. Българското вещно право урежда два вида иска за защита на владението: 1. Иск за защита на нарушено владение, който може да се предяви в 6-месечен срок, считано от деня на нарушението и 2. Иск за защита на отнето владение, който също следва да се предяви в 6-месечен срок, считано от деня на отнемане на владението или държането, независимо кога владелецът или държателят е разбрал за това. Характерно за втория иск е, че вещта следва да е отнета чрез насилие или по скрит начин. В случай че попадате в някоя от изброените хипотези, ние ще Ви съдействаме и ще Ви запознаем подробно с Вашите правни възможности във връзка със защита и възстановяване на нарушено владение.