Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

        В Административнопроцесуалния кодекс са уредени предпоставките и реда за защита срещу неоснователни фактически действия и бездействия на администрацията. Това е т.нар. "специална защита". Искането, с което се търси защита срещу неоснователни действия, тоест тяхното преустановяване се разглежда незабавно от съдия в закрито заседание. Следва да имате предвид, че това не е пречка за предявяване на иск за установяване съществуването или несъществуването на административното право или правоотношение или иск за обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни действия на административния орган. Искането, с което се търси защита от бездействие на администрацията може да се оспори безсрочно. Процедурата е искова е се прилагат правилата за оспорване на индивидуален административен акт. Дали Вашият случай попада в някои от хипотезите за защита и дали са налице предпоставките за обжалване, се извършва преценка спрямо всеки казус.