Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

КАДАСТЪР

      Основното предназначение на кадастъра е да дава информация за намиращите се на територията на Република България недвижими имоти и за съществуващите по отношение на тях вещни права. В тази връзка, в Закона за кадастъра и имотния регистър са предвидени различни способи и процедури, прилагането на които е от значение за истинността и актуалността на кадастралните данни. При изготвянето на кадастралните карти и регистри се събира всякаква информация, предоставена от собствениците на имоти като актове, карти, планове, регистри, в това число и от документация, която е била одобрена по отменени закони. В тази връзка, някои от важните способи за гарантиране на истинността на кадастралните данни са отстраняване на непълноти чрез поправка и допълване на кадастъра, възможност за обжалване на заповедите на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър от всички заинтересовани лица, възможност за писмени възражения по кадастралната карта и регистър, които възражения могат да се основават на неточности при отразяване на действителните граници на недвижим имот, неспазване на установените процедури основно регламентирани в различни наредби и т.н. В тази връзка, в случай че имате данни, че са налице непълноти, грешки, неточности и др. в данните, отразени в кадастралните регистри и карти, можете да се обърнете към нас за съдействие, за да не пропуснете възможността да направите своевременно своите възражения или да предявите иск.