Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

      В Административнопроцесуалния кодекс са уредени предпоставките и реда за оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове. Чрез правото на оспорване на даден административен акт се гарантира правото на защита на всеки гражданин, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. Нормативните административни актове съдържат правни норми, които засягат неопределен и неограничен на брой адресати. Такива актове са например наредбите издавани от общинските съвети. Чрез издаването на общи административни актове също се засягат неопределен кръг от субекти и същите се издават във връзка с административноправни норми - например актуалните напоследък Заповеди, издавани от Министъра на здравеопазването, свързани с пандемията КОВИД - 19. С индивидуалните административни актове се създават права или задължения  или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации - например актове издавани от Национална агенция по приходите, Комисия за защита от дискримация, Дирекция за национален и строителен контрол,  откази за издаване на лицензии от съответните институции и много други. В случай че смятате, че са засегнати Ваши права в резултат на издаден административен акт от съответния административен орган, можете да се свържете с нас за съдействие.