Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

  Наказателните постановления се издават въз основа на акт за установяване на административно нарушение, които се съставят от служители на административните органи, като например: Национална агенция по приходите и нейните териториални поделения, Министерство на вътрешните работи, Общински администрации, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и други административни институции. В случай че Ви е връчено наказателно постановление, Ви съветваме да отделите време и да се запознаете с правните възможности по неговото обжалване. В практиката често се наблюдават редица пороци при издаването на наказателни постановления, които могат да бъдат основание за тяхната отмяна или изменение. Административнонаказателният процес съдържа своите специфики и често органите на държавната администрация не успяват да изпълнят процесуалните механизми по реализиране на административнонаказателната отговорност. 

 

       Всеки казус следва да бъде внимателно проучен и съобразен с фактите и обстоятелствата. В случай че административният орган е съобразил издаденото наказателно постановление, спазвайки всички формални изисквания, ние ще Ви уведомим своевременно за нашето становище и дали са налице предпоставките по обжалването му.