Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

ПРАВО НА СТРОЕЖ. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ.

СЕРВИТУТИ

   Правото на строеж е ограничено вещно право, по силата на което едно лице може да построи сграда (постройка) върху чужда земя и да стане изключителен собственик на постройката. Вещно право на строеж се учредява винаги и само върху чужд имот. Вещното право на строеж може да възникне без да има за свой предмет съществуваща вещ, което го отличава от останалите вещни права. През последните няколко години съдебната практика постави немалко научни проблеми и чрез нея бяха обсъдени редица въпроси, което доведе от своя страна до развитието на този институт на правото. В случай че се нуждаете от съдействие относно защита на вещното право на строеж, с какви правомощия разполага носителят на правото на строеж, в кои случаи то се прекратява, условия и предпоставки за неговото прехвърляне и правните последици, можете да се свържете с нас.

     Вещното право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение и правото да се получават добивите, без тя да се променя съществено. По съдържание под упражняване на вещното право на ползване от ползвателя следва да се разбира не само постоянното обитаване на жилището/недвижимия имот/, а всяка форма на фактическо и правно използване на имота - постоянно или временно пребиваване, място за съхранение на лични вещи, за извършване на дейности, свързани с ежедневния бит, стопанска дейност и др. Правото на ползване е противопоставимо на всички, включително и на собственика на вещта. То се прекратява с изтичане на срока, за който е учредено, със смъртта на ползвателя, ако не се упражнява в продължение на 5 години, с погиване на вещта, въз основа на съдебно решение, както и при сливане на двете качества на ползвател и собственик. Правото на ползване не може да се наследява, защото се учредява с оглед на личността (intuito personae). Следва допълнително да се има предвид, че ползвателят може да се откаже от учреденото право на ползване с писмена декларация, в която подробно се описва имотът, така както е описан в нотариалния акт, с който е учредено или запазено правото на ползване. Процедурата се извършва пред нотариус, а декларацията подлежи на вписване в Имотния регистър към Агенция по вписванията по местонахождение на имота. Правото на ползване е ограничено вещно право, което може да бъде защитено с иск по чл. 108 от Закона за собствеността. Ползвателят има право да иска предаването на имота, както и преустановяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да реализира в пълен обем учреденото му (респ. запазеното) право на ползване, включително като си служи с исковете за петиторна защита. От друга страна, Закона за собствеността предоставя възможност на собственика, учредил ограничено вещно право на ползване върху своя вещ, в полза на друго лице, да иска по съдебен ред прекратяване на това право, ако ползвателят, въпреки отправеното му предупреждение, си служи с вещта по начин, който може да доведе до нейното разрушаване или повреждане, ако нарушава своите съществени задължения или ако съществено променя вещта. В случай че се нуждаете от съдействие относно учредяване на вещно право на ползване, представителство пред нотариус, изготвяне на декларация за отказ от вещно право на ползване, проучване на правните възможности относно условията и предпоставките за предявяване на иск и т.н., можете да се свържете с нас.

    Обект на сервитутно право може да бъде само недвижим имот. Характерно тук е, че за да има сервитут е необходимо съществуването на два имота, един, който се обременява със сервитут и втори недвижим имот, който е и причината от необходимостта от учредяването на сервитутно право, тоест за да може да се използва втория имот е необходимо да се извърши описаното действие. Сервитутът дава право да се упражнява фактическа власт върху чужда вещ, като например да се преминава през имота, да се прокарват различни съоръжения, изграждане на водопровод и т.н. Регламентацията на сервитутите се намира в различни нормативни актове, като например Закон за устройство на територията, Закон за горите, Закон за енергетиката, Закон за водите и т.н. В случай че се нуждаете от съдействие относно различните сервитутни права, изготвяне на необходимите документи – нотариален акт или договор, представителство пред нотариус, както и проучване на правните възможности относно условията и предпоставките за учредяване на сервитутно право, можете да се свържете се нас.