Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ПРОИЗВОДСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

       В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е предвидена възможност да се търси обезщетение от страна на увреденото лице за случаите, когато с незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавната или общинската администрация или правозащитните органи, са причинени вреди на физически или юридически лица.  Предпоставките за предявяване на иск са следните: 1. да е налице незаконосъобразен акт или действие/бездействие на административен орган; 2. незаконосъобразният акт/действието или бездействието да са отменени от съответния по-горестоящ административен орган или от съда; 3. да са настъпили вреди, които могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени; 4. да е налице причинна връзка между незаконосъобразния акт/действие или бездействие и настъпването на вредите; 5. увреденият да е физическо или юридическо лице. Вина на длъжностното лице, извършило незаконосъобразния акт/действие или бездействие, не е необходима за този вид отговорност. Редът, начинът, предпоставките и компетентните органи, чрез които учреденото лице може да получи обезщетение, се разглеждат индивидуално спрямо всеки казус.