Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

       Сключването на сделки с недвижими имоти е процес, който включва в себе си различни стъпки, чието изпълнение следва да бъде прецизно проследено от професионалист, с оглед осигуряването на правна сигурност за всички участващи страни. При придобиването на собственост, дали ще е с покупко-продажба, дарение, замяна, по давност, обстоятелствена проверка и т.н., препоръчваме винаги консултация с адвокат. На първо място, следва да се снабдите с всички необходими документи, като най-основните са данъчна оценка, скица и/или схема, удостоверение за семейно положение, удостоверение за наследници и т.н. На следващо място следва да се проследи историята на недвижимия имот, какви предходни разпоредителни сделки са извършвани и т.н. От най-голямо значение е етапа, в който следва да се извършат справки за т.нар. "вещни и облигационни тежести", тоест дали има учредено право на строеж, на ползване, сервитути, действаща ипотека, възбрана, сключен договор за наем и т.н. Хипотезите на придобиване на имот, върху който има учредена ипотека, могат да бъдат различни, но това следва да бъде уточнено още на етап предварителен договор, а именно: колко ипотеки съществуват, към кой кредитор, какъв е остатъчния размер на задълженията, в това число главница, лихва и разноски. Внимание следва да обърнете и на клаузите за неустойка при забава, срок за въвеждане в експлоатация, предаване на владение, опис на имота и т.н. В случай че Ви предстои сключването на сделка, можете да се обърнете към нас, като ние ще Ви съдействаме по целия път, а именно от снабдяването с всички необходими документи, извършването на справки, проследяване на историята на имота до изповядване на сделката пред нотариус.