Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

СЪДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ ПО СКЛЮЧВАНЕТО И ОДОБРЯВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО

     Институтът на споразумението замества административния акт и има редица предимства при прилагането му. Със споразумението се дава възможност за бързо приключване на съдебното производство. Следва да се има предвид, че същото може да се сключи още във фазата по издаване на административния акт. За бързото, лесно и ефективно разрешаване на възникнал правен проблем, ние ще Ви съдействаме пред административните органи за сключване на споразумение. Допълнително подчертаваме, че правната уредба разкрива възможности за доброволно уреждане на правния спор, но за всеки отделен случай следва да се съблюдават предпоставките, различните формални изисквания, срокове, разноски, дължима грижа при изпълнението му и други.