top of page

ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, основно е регламентирана в Кодекса на труда (КТ) и Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда. Закрилата има обективен характер и цели да запази работника/служителя от неблагоприятните последици на уволнението по социални и хуманни причини. За някои категории работници/служители предварителната закрила е засилена и за тях се изисква предварително разрешение от Инспекция по труда, предхождано от мнение и на здравните органи.


В практиката закрилата при уволнение съгласно разпоредбата на чл. 333 от КТ се нарича още „предварителна закрила", защото уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Това е задължителна процедура, съгласно Кодекса на труда и при нейното неизпълнение работникът/служителят може да търси защита срещу незаконното уволнение.


Общите основания, при които се прилага закрилата при уволнение и при които е изискуемо предварително разрешение на инспекцията по труда са следните:

 1. При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

 2. При намаляване на обема на работа;

 3. При липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;

 4. При промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговарят на тях;

 5. При прекратяване на трудовия договор без предизвестие, когато работникът/служителят бъде дисциплинарно уволнен.


Категории работници/служители, при които се прилага закрилата при уволнение:

 • работничка или служителка, която е майка на дете до 3 – годишна възраст;

 • трудоустроен работник или служител; работник или служител, боледуващ от някоя от следните болести: исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване, захарна болест, като за тези категории работници/служители се взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия. Работниците/служителите следва при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения;

 • работник или служител, който е започнал ползването на разрешения от работодателя отпуск;

 • работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите за времето, докато има такова качество, както и работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците за времето, докато има такова качество;

 • работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.


Специална закрила има и по отношение на бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, като тя може да бъде уволнена с предизвестие само на някое от изброените по-долу основания:
 • при закриване на предприятието;

 • при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

 • когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

 • при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.


Бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена без предизвестие само на някое от изброените по-долу основания:

 • когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда;

 • работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен.


В случай че са налице, някое от изброените по-горе пет основания, работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната синдикална организация. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието.


Работник или служител, който ползва отпуск поради бременност и раждане (чл. 163 от Кодекса на труда), може да бъде уволнен само с писмено предизвестие и при закриване на предприятието.В случай че работодателят не е събрал необходимата информация преди прекратяването на трудовото правоотношения, не е спазил изискванията за всяка категория работници/служители изброени по-горе, Вие имате право да оспорите заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение пред съда. Срокът за оспорване пред съда е двумесечен, като започва да тече от датата на връчване на заповедта, а в останалите случаи съгласно Кодекса на труда от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите съгласно разпоредбата на чл. 359 от КТ. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.* Настоящата публикация не представлява правен съвет или становище, а има само информативен характер. Всеки казус изисква индивидуален подход и различни възможности за неговото разрешаване. За правен съвет по Вашия казус можете да се обърнете към нас. В случай че имате нужда от адвокат в сферата на трудовото право в град София или град Перник, можете да се свържете с нас чрез нашата електронна поща - lawspacebg@gmail.com, формата за запитване или да си запазите онлайн час за консултация.


Публикацията е подготвена от екипа на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“ - адвокат Светлана Кирева
コメント


bottom of page