Four Gray Buildings

Абонаментно правно обслужване!

Правни услуги за търговски дружества, предлагайки им ефективни решения за техния бизнес.

      Сключването на договор за абонаментно правно обслужване е предпочитана форма за предоставяне на правни услуги за търговски дружества, чиято дейност изисква своевременното предоставяне на компетентна правна помощ в определен отрасъл на правото. Тази услуга е предпочитана и за еднолични търговци, търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други, които поддържат малък екип от юристи или за такива, в които изцяло липсва създаден правен отдел, поради специфичните особености на предмета им на дейност. Постоянната юридическа помощ позволява вземането на бързи, своевременни и правилни решения. Чрез заплащане на месечен абонамент, клиентът получава юридически консултации, подготовка на различни договори и правно съдействие по индивидуално определени цени спрямо обема на работа, брой служители, дейност и други. При желание на клиента, кантората осигурява правни консултации и съдействие при спорове между служители и работодатели.

Абонаментното правно обслужване на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“

включва следните юридически консултации и услуги:

 

  • Изготвяне на документи, съпътстващи дейността на Дружеството като пълномощни, декларации, нотариални покани, молби, заявления, договори в областта на облигационното и търговското право;

  • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички облигационноправни въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на договорно правоотношение;

  • Подготовка на документи, свързани с промяна на заявени обстоятелства към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като промяна на име, седалище и адрес на управление; смяна на управител и подаване на ГФО и други;

  • Юридически консултации по документи и оферти, изпратени от трети лица, с предоставянето на устни или писмени правни анализи и оценка на рисковете;

  • Спешно и неотложно извършване на юридически консултации, включително и в неработни дни;

  • Изготвяне и корекции на договори;

  • Изготвяне на становища за действащата в страната нормативна уредба;

  • Изготвяне на разнородна по своя характер документация, свързана с трудовия процес - трудови договори, анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди, правилници за вътрешен трудов ред, заявления, молби, споразумения и др.

  • Правно съдействие по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/.

Изпратете запитване с информация за Вашето Дружество, неговата правна форма, предмет на дейност и брой служители. В зависимост от обема и сложността на юридическата помощ, ще Ви бъде изпратена индивидуална оферта с брой на включените услуги и пакетна цена на месец, която, съгласно Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, не може да бъде по – ниска от 400 лв.