top of page
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Абонаментно правно обслужване

Правни услуги за Дружества, предлагайки им ефективни решения за техния бизнес.

Anchor 1

1.

Изпратете запитване с информация за Вашето Дружество, неговата правна форма, предмет на дейност и брой служители.

2.

Вашето запитване ще бъде разгледано в рамките на 24 часа.

3.

В зависимост от обема и сложността на юридическата помощ ще Ви бъде изпратена индивидуална оферта.

4.

Определяне на месечен абонамент и сключване на договор за абонаментно правно обслужване.

5.

Получавате постоянна юридическа помощ, което позволява вземането на бързи, своевременни и правилни решения.

Notebook and Keyboard
pexels-fauxels-3184306.jpg

Абонаментното правно обслужване на

Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“

включва следните юридически консултации и услуги:

 

  • Изготвяне на документи, съпътстващи дейността на Дружеството като пълномощни, декларации, нотариални покани, молби, заявления, договори в областта на облигационното, търговското и трудовото право;

  • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички облигационноправни въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на договорно правоотношение;

  • Подготовка на документи, свързани с промяна на заявени обстоятелства към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, като промяна на име, седалище и адрес на управление; смяна на управител и подаване на ГФО и други;

  • Юридически консултации по документи и оферти, изпратени от трети лица, с предоставянето на устни или писмени правни анализи и оценка на рисковете;

  • Спешно и неотложно извършване на юридически консултации, включително и в неработни дни;

  • Изготвяне и корекции на договори;

  • Изготвяне на становища за действащата в страната нормативна уредба;

  • Изготвяне на разнородна по своя характер документация, свързана с трудовия процес - трудови договори, анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди, правилници за вътрешен трудов ред, заявления, молби, споразумения и др.

  • Правно съдействие по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление. 

bottom of page