top of page
изтеглен файл (1).png
изтеглен файл (1).png

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на административното право и процес, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Neat Stationery
jukan-tateisi-bJhT_8nbUA0-unsplash.jpg

       Административното право е съвкупност от правни норми, с които се регулират реда и формите за извършване на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата и по-конкретно различните административни производства и тяхното прилагане по време, място, спрямо кои лица и т.н. Следва да се отбележи, че административнопроцесуални норми се съдържат и в немалко на брой други нормативни актове, а доста голям обем от тях се съдържат и в редица подзаконови нормативни актове. В административния процес особено следва да се съблюдават правните принципи като законност, истинност, равенство, самостоятелност на административния орган и т.н. Всички те имат по-разширена роля в административното производство и същите служат за опора за тълкуване в уредбата на обществените отношения. Кантората извършва следните правни услуги в сферата на наследственото право, а именно: 

Anchor 1

СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ

Институтът на споразумението замества административния акт и има редица предимства при прилагането му. Със споразумението се дава възможност за бързо приключване на съдебното производство. Следва да се има предвид, че същото може да се сключи още във фазата по издаване на административния акт. За бързото, лесно и ефективно разрешаване на възникнал правен проблем, ние ще Ви съдействаме пред административните органи за сключване на споразумение. Допълнително подчертаваме, че правната уредба разкрива възможности за доброволно уреждане на правния спор, но за всеки отделен случай следва да се съблюдават предпоставките, различните формални изисквания, срокове, разноски, дължима грижа при изпълнението му и други.

Anchor 2

ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Наказателните постановления се издават въз основа на акт за установяване на административно нарушение, които се съставят от служители на административните органи, като например: Национална агенция по приходите и нейните териториални поделения, Министерство на вътрешните работи, Общински администрации, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и други административни институции. В случай че Ви е връчено наказателно постановление, Ви съветваме да отделите време и да се запознаете с правните възможности по неговото обжалване. В практиката често се наблюдават редица пороци при издаването на наказателни постановления, които могат да бъдат основание за тяхната отмяна или изменение. Административнонаказателният процес съдържа своите специфики и често органите на държавната администрация не успяват да изпълнят процесуалните механизми по реализиране на административнонаказателната отговорност. Всеки казус следва да бъде внимателно проучен и съобразен с фактите и обстоятелствата. В случай че административният орган е съобразил издаденото наказателно постановление, спазвайки всички формални изисквания, ние ще Ви уведомим своевременно за нашето становище и дали са налице предпоставките по обжалването му.

Anchor 3

ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

В Административнопроцесуалния кодекс са уредени предпоставките и реда за оспорване на индивидуални, общи и нормативни административни актове. Чрез правото на оспорване на даден административен акт се гарантира правото на защита на всеки гражданин, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. Нормативните административни актове съдържат правни норми, които засягат неопределен и неограничен на брой адресати. Такива актове са например наредбите издавани от общинските съвети. Чрез издаването на общи административни актове също се засягат неопределен кръг от субекти и същите се издават във връзка с административноправни норми. С индивидуалните административни актове се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации - например актове издавани от Национална агенция по приходите, Комисия за защита от дискриминация, Дирекция за национален и строителен контрол, откази за издаване на лицензии от съответните институции и много други. В случай че смятате, че са засегнати Ваши права в резултат на издаден административен акт от съответния административен орган, можете да се свържете с нас за съдействие.

Anchor 4

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

В Административнопроцесуалния кодекс са уредени предпоставките и реда за защита срещу неоснователни фактически действия и бездействия на администрацията. Това е т.нар. "специална защита". Искането, с което се търси защита срещу неоснователни действия, тоест тяхното преустановяване се разглежда незабавно от съдия в закрито заседание. Следва да имате предвид, че това не е пречка за предявяване на иск за установяване съществуването или несъществуването на административното право или правоотношение или иск за обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни действия на административния орган. Процедурата е искова е се прилагат правилата за оспорване на индивидуален административен акт. Дали Вашият случай попада в някои от хипотезите за защита и дали са налице предпоставките за обжалване, се извършва преценка спрямо всеки казус.

Anchor 5

ПРОИЗВОДСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е предвидена възможност да се търси обезщетение от страна на увреденото лице за случаите, когато с незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавната или общинската администрация или правозащитните органи, са причинени вреди на физически или юридически лица.  Предпоставките за предявяване на иск са следните: 1. да е налице незаконосъобразен акт или действие/бездействие на административен орган; 2. незаконосъобразният акт/действието или бездействието да са отменени от съответния по-горестоящ административен орган или от съда; 3. да са настъпили вреди, които могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени; 4. да е налице причинна връзка между незаконосъобразния акт/действие или бездействие и настъпването на вредите; 5. увреденият да е физическо или юридическо лице. Вина на длъжностното лице, извършило незаконосъобразния акт/действие или бездействие, не е необходима за този вид отговорност. Редът, начинът, предпоставките и компетентните органи, чрез които учреденото лице може да получи обезщетение, се разглеждат индивидуално спрямо всеки казус.

bottom of page