Сфери на дейност  - А д м и н и с т р а т и в н о  п р а в о  и  п р о ц е с

Stack of Books

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ДЕЙНОСТ НА КАНТОРАТА В СФЕРАТА НА

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС

       Административното право е съвкупност от правни норми, с които се регулират реда и формите за извършване на изпълнително-разпоредителната дейност на държавата и по-конкретно различните административни производства и тяхното прилагане по време, място, спрямо кои лица и т.н. Следва да се отбележи, че административнопроцесуални норми се съдържат и в немалко на брой други нормативни актове, а доста голям обем от тях се съдържат и в редица подзаконови нормативни актове. В административния процес особено следва да се съблюдават правните принципи като законност, истинност, равенство, самостоятелност на административния орган и т.н. Всички те имат по-разширена роля в административното производство и същите служат за опора за тълкуване в уредбата на обществените отношения. Кантората извършва следните правни услуги в сферата на наследственото право, а именно: 1. Съдействие и консултиране пред административните органи по сключването и одобряването на споразумение между страните в производството; 2. Обжалване на наказателни постановления; 3. Обжалване на административни актове; 4. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; 5. Производства за обезщетения.

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на административното право и процес, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.