top of page
изтеглен файл.png
Modern Housing Project

НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на наследственото право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Notebook and Keyboard
Colorful Houses

  Наследственото право като съвкупност от правни норми регулира имуществените отношения, които възникват със смъртта на едно физическо лице. От този момент, починалото лице става наследодател, а лицата, за които по закон се поражда право да го наследят, са негови наследници. Това са преживелият съпруг и лицата, които се намират в родствена връзка с наследодателя. Следва да се отбележи, че Наследственото право е неразривно свързано и с редица други правни актове - Семейния кодекс, Закон за собствеността, Закон за авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите и други. Кантората извършва следните правни услуги в сферата на наследственото право, а именно: 1. Устни и писмени консултации за определяне размера на наследствени дялове; 2. Наследяване по завещание; 3. Възстановяване на запазена част; 4. Приемане на наследството по опис; 5. Отказ от наследство; 6. Делба на наследство; 7. Устни и писмени консултации при наследяване с международен елемент.

Дялове

1. УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАСЛЕДСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ

Законът за наследството предвижда два вида наследяване – наследяване по закон и наследяване по завещание. Съгласно нашето законодателство по закон е предвидено да наследяват лицата, които се намират в семейноправни отношения с наследодателя, а именно: децата, включително и осиновените, родителите, братя и сестри и роднините по съребрена линия (леля, чичо, братовчеди и т.н.). Наследници са и лицата, които са посочени от наследодателя в своя завещателен акт. Преживелият съпруг също е наследник по закон и той наследява винаги с този ред роднини, който е призован към наследяване. Правото му на наследяване се основава на брачната връзка с наследодателя. За правилното определяне на наследствени дялове следва да се извърши пълен анализ на предходни разпоредителни сделки, да се провери за наличието на брачна връзка и дали има регистриран режим на имуществени отношения, да се извърши справка за завещания и т.н. В случай че след проведената устна консултация се установи, че е необходимо да се извършват допълнителни справки, както и че клиентът не разполага с пълни данни за евентуалния кръг от наследници, при желание от негова страна, кантората може да подготви писмено становище след предоставяне на изисканите документи. Препоръчително е, при посещение в кантората вече да сте се снабдили с удостоверение за наследници, а в случай че не сте го направили, ние ще Ви съдействаме за снабдяването с всички необходими документи до пълното разрешаване на Вашия казус.

завещание

2. НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ

Всяко лице може да определи чрез завещание безвъзмездно, отменимо и в предписаната от закона форма и да се разпореди с цялото си имущество или с част от него в полза на едно или повече физически и/или юридически лица и/или държавата. Завещанието се основава на действително изразената воля на лицето, преди да е настъпила неговата смърт. В случаите, в които едно лице е оставило завещание, могат да настъпят редица правни последици. Следва да се отбележи, че завещателните разпореждания не могат да накърняват запазената част от наследството, тоест тази част от имуществото на наследодателя, която е запазена за изчерпателно посочените в Закона за наследството лица – наследници от първи и втори ред и съпруг. Следва да се има предвид, че в закона има формални изисквания, които следва да се съблюдават под страх от неблагоприятни последици, като например да не се изпълни волята на завещателя. Завещанието може да бъде извършено под условие, тежест и срок. Завещателят може да възложи на едно или няколко лица да изпълнят завещателните му разпореждания. Кантората може да Ви съдейства, при необходимост от консултация относно наследяването по завещание и представителство пред нотариус, както и по всякакви други въпроси свързани с наследяването.

Запазена част

3. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ

В закона за наследството са посочени конкретен кръг от наследници, които разполагат с правото да се иска възстановяване на запазена част от наследството, а именно: низходящите – децата, преживелият съпруг и възходящите – родителите. Искането на наследника, чиято запазена част е накърнена, може да бъде заявено, както с отделен иск, тоест в отделно исково производство, така и чрез възражение, например в делбеното производство. И в двата случая, ще се формира сила на пресъдено нещо. Следва обаче да се има предвид, че отделното исково производство и възражението по предявен вещен иск или иск за делба имат своите характерни процесуални особености. Изчисляването на размера на запазената част е строго специфичен в зависимост от имуществото, което е притежавал наследодателят към неговата смърт, от което зависи и какво ще постанови съдът, а именно дали ще се извърши намаляване на завещателните разпореждания, на направените дарения, дали ще сме в хипотезата на намаляване на едновременно на завещателни разпореждания и дарения и т.н. В случай че попадате в някой от горепосочения кръг на наследниците и имате данни, че са извършени завещателни разпореждания или дарения, с които е била накърнена Вашата запазена част от наследството, можете да се обърнете към нас за съдействие. Всичко това следва да се извърши своевременно и прецизно, за да не се пропуснат сроковете, в които следва да се извърши съответното процесуално действие или давността за предявяване на иск или възражение.

Опис

4. ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС

Приемането на наследството по опис има защитна функция, а именно да се ограничи отговорността на наследника за задължения на неговия наследодател до размера на полученото наследство. Подава се изрично писмено заявление до съответния районен съд /в района, на който е открито наследството/ за приемане на наследството по опис, като е необходимо наследниците да посочат всички наследствени имущества, които са им известни. Важно е да се подчертае, че приемането на наследството по опис следва да се заяви писмено пред съда в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито, като този срок може да бъде продължен от районния съдия още до три месеца при определени случаи. Макар и на пръв поглед, процедурата по приемането на наследството по опис да изглежда опростена, следва да имате предвид, че тя крие своите специфики. В случай че имате нужда от съдействие, ние ще преценим необходимостта от извършването на формално приемане на наследството по опис след запознаване с всички факти, свързани с Вашия казус.

Отказ

5. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

В случаите, в които наследникът не желае да приеме наследството било то мълчаливо или по опис, пред него остава възможността да се откаже от наследството на своя наследодател. Този вариант се избира, когато наследството е обременено с тежести и задълженията са повече от възможните облаги. Процедурата по извършване на отказ от наследство не е сложна. Изисква се да попълните заявление по образец, което можете да откриете в страниците на съдилищата на територията на Република България. Заявлението се подава в регистратурата на съда. Извършва се проверка и заявлението за отказ от наследство се вписва в особената книга. Въпреки сравнително опростената процедура, голяма част от клиентите се обръщат към адвокат, както и за съдействие по отношение на подготовка на заявлението и подаването му, така и за да се запознаят по - подробно с рисковете и с правните последици, които могат да стоят при извършването на отказ от наследство. Накратко ще споменем, че съществуват различни общи и специални основания за нищожност и унищожаемост на отказа. Кредиторите на лицето, което се е отказало от наследството, разполагат с правната възможност да искат унищожение на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имуществото на наследника. В заключение бихме добавили, че макар и формално процедурата да не изглежда сложна, тя крие и своите рискове, които са различни в зависимост от всеки казус. Ако имате нужда от съдействие за изготвянето на отказ, съдействие пред нотариус и съд и запознаване с възможностите за оспорване на направения отказ от страна на кредиторите, можете да се свържете с нас.

делба

6. ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО

Делбата на наследствено имущество има за цел да прекрати/ликвидира имуществената общност и всеки от наследниците да получи реална собственост в зависимост от наследствените права, които притежава. Преди да се премине към съдебен процес, препоръчваме наследниците да се запознаят и с възможността да прекратят доброволно съществуващата между тях имуществена общност, а именно да сключат договор за доброволна делба. Договорът за доброволна делба представлява самостоятелен вид договор, целта на който е всеки съсобственик да получи реален дял от съсобственото имущество, доколкото това е възможно, срещу което и останалите съсобственици при възможност получават такъв реален дял, максимално близък по стойност на стойността на дела им в съсобствеността. Съдържанието на договорът за доброволна делба може изцяло да зависи от волята на страните. Процедурата не е сложна, като в зависимост от вида на съсобствеността – движима и/или недвижима следва страните да се снабдят и със съответните документи (удостоверение за наследници, документ за собственост, схема или скица и други). Договорът за доброволна делба се сключва и подписва пред нотариус, който удостоверява самоличността на лицата, както и следи за спазването на всички нормативни изисквания. В случаите, в които няма спорове относно съсобствеността, рационалния вариант е именно сключването на договор за доброволна делба. В случаите, в които все пак съществуват някакви спорове, следва да имате предвид, че чрез взаимни отстъпки, преговори и срещи също е възможно постигането на споразумение, включително и провеждането на процедура по медиация. Важно е да се отбележи, че договорът за доброволна делба може да бъде оспорен по съдебен ред, с оглед на което той следва да бъде изготвен изключително прецизно, точно и спрямо спецификите на казуса. Когато сънаследниците не постигнат съгласие относно разпределението на наследственото имущество, делбата се извършва по съдебен ред. Компетентен е районният съд по искане на някои от наследниците. Делбеното производство се развива в две последователни фази, в които се извършват редица процесуални действия. За изготвянето на договор за доброволна делба, набавяне на документи, срещи, преговори и осъществяване на представителство пред нотариус и съд, свържете се с нас.

Международен елемент

7. УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

Правните казуси с международен елемент в областта на наследственото право са многообразни и се изисква задълбочено познаване на международната правна уредба. В рамките на Европейската общност е създадена единна правна рамка на наследствените отношения с международен елемент, обективирана в Регламент (ЕС) № 650/2012 г. С неговите разпоредби се създаде и един нов институт на правото на Европейския съюз, а именно европейско удостоверение за наследство. В Регламентът се съдържат и разпоредби относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването. Следва да се има предвид, че от приложното му поле са изключени определени наследственоправни въпроси, като по този начин се гарантира, че страните ще прилагат и собственото си право. Регламентът се прилага по отношение на наследяването на лица, починали на или след 17 август 2015 г. ( чл. 83, пар. 1 от Регламента – „Преходни правила“). В зависимост от спора се преценява дали ще се прилага българското наследствено право, и/или международната правна уредба. За съдействие по наследствени въпроси с международен елемент, можете да се свържете с нас. 

bottom of page