Сфери на дейност  - А в т о р с к о  п р а в о

Painting Trees

АВТОРСКО ПРАВО

       През последните няколко години се наблюдава увеличаване броя на клиентите, които се обръщат към адвокат във връзка със зачестили случаи, в които се нарушават авторски права или се използват други недопустими практики. Обекти на авторскоправна закрила са произведения, свързани с литературата, науката и изкуството. Основният нормативен акт, който регламентира защитата на авторското право, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката, е Законът за авторското право и сродните му права. Той е основен закон, но заедно с него правни норми, свързани с авторското право се съдържат и в редица други нормативни актове, а именно Закон за задълженията и договорите, Закон за наследството, Наказателния кодекс, както и в редица други многостранни международни актове – директиви и конвенции. В случай че сте автор на дадено произведение, Ви съветваме да предприемете нужните мерки по защита на авторските права. Осигуряването на защита Ви дава изключителни права, както икономически, тоест гаранции че ще можете да управлявате своето произведение и съответно да получавате възнаграждение, а също така и неимуществени, тоест право на принадлежност и право на цялост. Във връзка със защитата на Вашите авторски права, нашата кантора може да Ви съдейства по следните направления:

  1. Изготвяне и тълкуване на всички договори в областта на авторското право, сред които издателски договори, договори за отстъпване на авторски права върху фотографски произведения, договори с музикален издател, договори за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения и други;

  2. Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички авторскоправни въпроси, свързани с правата на различните артисти, организации, продуцентски права и други;

  3. Защита на авторското право и сродните му права посредством гражданскоправна, наказателноправна и административноправна защита, като например предявяване на иск за обезщетение, иск за установяване на факта на нарушението, допускане на обезпечителни и привременни мерки, характерни за закрила на авторското право и други;

  4. Консултиране и юридическо съдействие при прекратяване/разваляне на договори както по съдебен ред, така и извънсъдебно.

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на авторското право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.