top of page
изтеглен файл.png
изтеглен файл.png

АВТОРСКО ПРАВО

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на авторското право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Neat Stationery
Camera Equipment

  В случай че сте автор на дадено произведение, Ви съветваме да предприемете нужните мерки по защита на авторските права. Осигуряването на защита Ви дава изключителни права, както икономически, тоест гаранции че ще можете да управлявате своето произведение и съответно да получавате възнаграждение, а също така и неимуществени, тоест право на принадлежност и право на цялост. Във връзка със защитата на Вашите авторски права, нашата кантора може да Ви съдейства по следните направления:

  1. Изготвяне и тълкуване на всички договори в областта на авторското право, сред които издателски договори, договори за отстъпване на авторски права върху фотографски произведения, договори с музикален издател, договори за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения и други;

  2. Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички авторскоправни въпроси, свързани с правата на различните артисти, организации, продуцентски права и други;

  3. Защита на авторското право и сродните му права посредством гражданскоправна, наказателноправна и административноправна защита, като например предявяване на иск за обезщетение, иск за установяване на факта на нарушението, допускане на обезпечителни и привременни мерки, характерни за закрила на авторското право и други;

  4. Консултиране и юридическо съдействие при прекратяване/разваляне на договори както по съдебен ред, така и извънсъдебно.

bottom of page