Сфери на дейност  - В е щ н о  п р а в о

Buildings Reflecting on Water

ВЕЩНО ПРАВО

ДЕЙНОСТ НА КАНТОРАТА В СФЕРАТА НА ВЕЩНОТО ПРАВО

    Вещното право като съвкупност от правни норми регулира различните обществени отношения на собственост, а именно притежаването и упражняването на права върху вещи. По аргумент от чл. 17 от Конституцията на Република България правото на собственост е сред основните права на гражданите и същото е абсолютно, ненакърнимо и неприкосновено. Вещното право и едно от основните в нашата правна система, защото на негова основа същестуват всички останали права. Вещното право се характеризира, но и не само с това че то признава, урежда и гарантира отделни вещни права. Освен правото на собственост, вещното право и нашата правна система урежда и т.нар. "вещни права върху чужда вещ", а именно: право на строеж, право на ползване, сервитутни права и т.н. При нужда от адвокат в сферата на вещното право, свържете се с нас. Кантората извършва следните правни услуги в сферата на вещното право, а именно: 1. Съдебна защита на правото на собственост; 2. Защита и възстановяване на нарушено владение; 3. Сделки с недвижими имоти; 4. Съсобственост; 5. Доброволна и съдебна делба; 6. Право на строеж, право на ползване, сервитути; 7. Кадастър; 8. Етажна собственост .

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на вещното право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.