top of page
изтеглен файл.png
изтеглен файл (2).png

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на застрахователното право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Paper Clips
Businessmen with Umbrellas

     Застрахователното право обхваща всички обществени отношения, свързани пряко с човешкия живот, здраве и имущество. За осъществяването на застрахователна дейност са предвидени строги правила, свързани с лицензионния режим, застрахователния договор, застрахователния надзор и т.н. Когато сключвате застрахователен договор, следва внимателно да се запознаете с вида застраховка, какво покрива и какво не, да се запознаете с основното покритие и допълнителното, ако има такова, има ли ограничение на покритието, какви са Вашите задължения при сключване на договора, по време на неговото изпълнение и при настъпване на застрахователно събитие, как можете да прекратите договора и т.н. При нужда от адвокат в сферата на застрахователното право, нашата кантора може да Ви съдейства в следните направления: 

  • Представителство пред националния регулаторен орган, а именно Комисия за финансов надзор и съдействие за издаване на лиценз за дейност по застраховане/презастраховане; съдействие при подаване на различни изискуеми документи, сигнал, жалба и други;

  • Съдействие при вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел след изпълнение на процедурата по издаване на лиценз;

  • Съдействие при регистрацията на застрахователен брокер, застрахователен агент и посредник;

  • Обжалване на решенията на Комисия за финансов надзор и други държавни органи;

  • Съдействие по изготвянето и сключването на различни видове застрахователни договори и общи условия;

  • Процесуално представителство по дела срещу застрахователни компании при неизплащане на застрахователно обезщетение;

  • Предявяване на пряк иск, регресен иск, съдействие за сключване на спогодба;

  • Представителство пред Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите /Помирително производство/; медиация и др.;

  • Съдействие при набавяне на документи при настъпването на застрахователно събитие, покрито при условията на застрахователния договор.

bottom of page