Сфери на дейност  - З а щ и т а  н а  л и ч н и т е  д а н н и

Work Desk

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

       Считано от 25 май 2018 г. във всички държави членки на Европейския съюз се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. В него са регламентирани редица принципи и правила, отнасящи се до защита на правата на субектите, които предоставят своите лични данни. Освен Европейската нормативна рамка относно защитата на личните данни се прилага и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). В него се уреждат обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 2016/679. Следва да се има предвид, че реално всяко функциониращо юридическо лице, физическо лице - търговец, държавен орган или самоосигуряващо се лице обработва лични данни, когато се намира в определени взаимоотношения с други субекти физически лица, например при сключването на трудов договор, граждански договор, работа по проекти, при ползването на различни услуги и т.н. Всички гореизброени лица следва да спазват стриктно принципите и правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, ЗЗЛД и да гарантират неприкосновеността на предоставените им лични данни, да осигурят максимална степен на сигурност и поверителност. Във връзка със защитата на Вашите личните данни, нашата кантора - адвокат Лора Томанова и адвокат Светлана Кирева могат да Ви съдействат в следните направления:

  • Законосъобразни ли са действията на лицата, на които сте преодставили Вашите лични данни относно тяхната обработка и дали са спазени условията на Регламент (ЕС) 2016/679;

  • Изготвяне на различни документи, в които задължително се съдържат клаузи относно Вашите лични данни, а именно: трудови договори, граждански договори, общи уловия и други;

  • Подготовка на документи и представителство пред Комисия за защита на личните данни, съответния административен съд и/или Върховен административен съд;

  • Изготвяне на документи до лицата, на които сте предоставили Вашите лични данни, като възражения, изискване на информация, право на достъп, коригиране, изтриване и други;

  • Преодставяне на правни услуги при прехвърляне на лични данни на трети лица и подготовката на цялата документация.

В случай че се нуждаете от съдействие, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.