top of page
изтеглен файл (7).png
изтеглен файл (7).png

МЕДИАЦИЯ

В случай че се нуждаете от съдействие, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

    Медиацията се характеризира като доброволна и поверителна процедура, чиято цел е извънсъдебното разрешаване на различни по своето естество спорове, при която трето независимо, неутрално и безпристрастно лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Базисни принципи на медиацията са доброволността, равноправието, неутралността, безпристрастността и конфиденциалността, като следва да се изтъкне, че спорещите страни участват в процедурата изцяло по своя воля, както и имат безусловното право  да се оттеглят от нея по всяко време. 

   Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни, административни и потребителски спорове, както и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и такива с международен характер. Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение. Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да отправи до другата страна предложение за разрешаване на спора посредством медиация. Предложение за разрешаване на спора чрез медиация може да направи и съдът или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване, като  страните по спора имат правото да участват в процедурата лично или чрез свой представител. В хода на процедурата по медиация се изяснява естеството на спора, уточняват се варианти за неговото разрешаване, които са във взаимен интерес на всички спорещи страни, и се определят параметрите на евентуалното споразумение, чиято форма може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка, като споразумението обвързва единствено и само страните по спора и не може да бъде противопоставено на трети лица, които не са взели участие в процедурата по медиация.

     Медиацията като процедура за потушаване на конфликти притежава множество предимства в сравнение с конфиденциалните способи за разрешаването на спорове, като следва отново да се изтъкне доброволността на участието в нея, безусловната възможност за оттегляне и поверителността. Медиацията е предпочитан способ в областта на търговското право предвид наличието на търговската тайна, както и в сферата на семейното право поради интимността и емоционалността, с които са натоварени конфликтите в него. Към така изброените предимства следва да бъдат добавени и бързината, с която процедурата се развива, нейната неформалност, гъвкавост, икономическа изгодност. Като главно преимущество на процедурата по медиация следва да бъде откроена съществуващата възможност за съхраняване и дори развиване на взаимоотношенията между спорещите страни по време и след приключване на процедурата, като за разлика от съдебното разрешаване на спора, при който често страните изострят своя конфликт и се превръщат в своеобразни врагове. Следва да се подчертае, че при медиацията възможността за разрешаване на спора в полза и на двете страни е по-голяма, както и е по-вероятно в сравнение с участието в съдебния процес страните да запазят цивилизовани и дори и понякога приятелски отношения. В случай че не считате за абсолютно необходимо съдебното произнасяне за разрешаване на възникналия конфликт и считате, че диалогът с отсрещната страна би бил полезен за потушаване на спора и изглаждане на различията, както и държите на запазване на отношенията с нея, Ви съветваме да се обърнете към медиатор с цел провеждане на медиация.

    При желание от Ваша страна може да се обърнете към кантората, както с цел провеждане на консултация, проучване на обстоятелствата по възникналия спор и изготвяне на устно/писмено становище по въпроса, дали той подлежи на разрешаване посредством медиация и дали тя е подходяща за разрешаването му, така и за участие на нашите адвокати в процедурата по медиация в ролята на Ваши представители с цел защита и гарантиране на Вашите права и законни интереси, така и за подготовка и цялостно провеждане на процедура по медиация от адвокатите ни в ролята им на медиатори с цел потушаване и разрешаване на възникналия конфликт при съгласие и на другата спореща страна.

bottom of page