pexels-brett-sayles-2516539.jpg

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И

ПРОЦЕС

ДЕЙНОСТ НА КАНТОРАТА В СФЕРАТА НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО И ПРОЦЕС

 

     Наказателното право е отрасъл на действащото обективно право, представляващо система от правни норми, които уреждат обществени отношения, породени от извършване на престъпления. Тези норми са установени от държавата, защитават интересите на цялото общество и тяхното неспазване влече като последица наказателна отговорност за извършителите на престъпното деяние. Самият санкционен характер на наказателното право и неговата пеналистична (наказуема) характеристика, както и специфичния принцип за устност на наказателния процес крият за всеки гражданин, изправен пред наказателноправен проблем – както от страната на обвиняемия/подсъдимия, така и от страната на пострадалото лице/неговите наследници, риск от засягане на значими законови права и интереси и трудност при осъществяването на процесуалните права, поради което и Ви съветваме при съприкосновение с наказателноправен казус, незабавно да се обърнете към  адвокат.

         

   При желание от Ваша страна може да се свържете с кантората, както с цел провеждане на консултация, проучване на наказателно дело или казус и изготвяне на устно и/или писмено становище по него, така и за изготвяне на сигнал до полиция/прокуратура, частна тъжба, жалба срещу всеки един съдебен акт или акт на органите на досъдебното производство, молба за реабилитация, молба за възобновяване на наказателно производство, консултиране на свидетел по време на разпит/очна ставка пред съдебен/разследващ орган, както и процесуално представителство в производствата по искане за налагане и изменение на мерките за процесуална принуда, цялостна защита на обвиняеми/подсъдими в досъдебното производство и на съдебна фаза, процесуално представителство на пострадали лица/техните наследници на досъдебното производство, респективно частни обвинители, частни тъжители, граждански ищци, граждански ответници пред съда. Кантората осъществява следната дейност в сферата на наказателното право и процес, а именно:

 

  • Устни и писмени консултации по наказателни дела от общ и частен характер;

  • Защита на обвиняем в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производство;

  • Процесуално представителство на пострадало лице/неговите наследници, както и на ощетено юридическо лице в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производство;

  • Консултиране на свидетел по време на разпит/очна ставка пред органите на досъдебното производство и съда ;

  • Защита на подсъдим пред съда по дела от общ характер;

  • Процесуално представителство на частен обвинител, граждански ищец и граждански ответник пред съда по дела от общ характер;

  • Защита на подсъдим пред съда по дела от частен характер;

  • Процесуално представителство на частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник пред съда по дела от частен характер;

  • Задължително настаняване и лечение.

Процесуално представителство на

досъдебна и съдебна фаза

Свържете се с нас

ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Кантората осъществява процесуално представителство на досъдебна и съдебна фаза, консултира и изготвя становища по следните престъпни състави  – измяна, предателство, шпионство, убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, закана с убийство блудство, изнасилване, престъпни хомосексуални действия, трафик на хора, кражба, грабеж, обсебване, длъжностно присвояване, измама, изнудване, документни престъпления, самоуправство, хулиганство, предаване на неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога  и др.

Цялостна защита на обвиняем в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производство –  дадено лице се характеризира като обвиняем, когато срещу него е повдигнато обвинение от страна на органите на досъдебното производство, като следва да се отбележи, че става въпрос за т.н. „предварително обвинение”, което може да се повдигне посредством постановление или чрез протокола от първото действие по разследването. Спрямо обвиняемото лице могат да бъдат приложени всички мерки за принуда, регламентирани в НПК, което води до чувствително засягане на неговите законни права и интереси, но наред с това по отношение на него е важима презумпцията за невиновност, както и последното притежава множество процесуални права, които цялостно и пълноценно може да упражни единствено и само чрез своя защитник, адвокат, поради което и Ви съветваме  задължително да се обърнете към такъв при повдигане на обвинение или при евентуална възможност за такова. При желание за повече информация, може да се обърнете към кантората.

Цялостно процесуално представителство на пострадало лице/ неговите наследници, както и на ощетено юридическо лице в досъдебната фаза пред органите на досъдебното производствопострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението, като в НПК подробно са изброени правата както на пострадалото, така и на ощетеното юридическо лице, които надеждно и в цялост могат да бъдат реализирани само и единствено чрез адвокат – повереник, поради което при извършване на каквото и да било престъпно деяние спрямо Вас, Ви съветваме при първа възможност да се свържете с адвокат. При желание за предоставяне на повече информация, се свържете с кантората.

 

Консултиране на свидетел по време на разпит/очна ставка пред органите на досъдебното производство и съда   - свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство, както и не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника, като следва да се има предвид, че свидетелят има правото да се консултира с адвокат, в случай че смята, че с отговора на поставения от страна на съдебния или разследващия орган биха се накърнили гореизброените му права, като съдът или органите на досъдебното производство са длъжни да му осигурят такава възможност. Присъствието на адвокат по време на разпит/очна ставка не е задължително, но в случай че решите да се явите пред съдебните или разследващите органи заедно с такъв, можете да се обърнете за юридическо съдействие към нашата кантора.

 

Цялостна защита на подсъдим пред съда - непосредствено след внасяне на обвинителен акт срещу обвиняемото лице, предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание или споразумение за решаване на делото в съда, досъдебното производство се прекратява и започва съдебната фаза на наказателния процес, при която фигурата на обвиняемия се трансформира в такава на подсъдим. Поради своята сложност и поливариантност, както и решаващото си значение за съдбата на подсъдимото лице участието на адвокат като защитник на последния в нея е силно препоръчително и необходимо. В случай че желаете осъществяване на процесуално представителство от наша страна, за повече подробности се обърнете към кантората.

 

Цялостно процесуално представителство на частен обвинител, граждански ищец и граждански ответник пред съда - частният обвинител осъществява функция по обвинението в съдебното производство, като поддържа обвинението наред с прокурора, гражданският ищец осъществява функция по предявяване и обосноваване на гражданския иск в наказателния процес, докато гражданският ответник е лице, срещу което е предявен искът и което не е привлечено в качеството на обвиняем, като всяка една от фигурите притежава множество процесуални права, чиято цялостна реализация е невъзможна без участието на адвокат в ролята на повереник. При желание от Ваша страна, бихте могли да получите повече информация от нашата кантора.

 

ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР

Кантората осъществява процесуално представителство на съдебна фаза, консултира и изготвя тъжби, както  и становища по всички престъпления от частен характер, сред които лека телесна повреда, обида, клевета, издаване на чужда тайна и др.

Цялостна защита на подсъдим пред съда  - въпреки множеството специфики, обусловени от обстоятелството, че делото е от частен, а не от общ характер, поради което обвинението се повдига не от прокурор посредством обвинителен акт, а от страна на частен тъжител чрез депозиране на тъжба,  и при този вид наказателни дела предизвикателствата пред подсъдимото лице са множество и от участието на опитен адвокат като защитник зависи до голяма степен благоприятния изход на делото. 

Цялостно процесуално представителство на частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник пред съда – при престъпленията от частен характер законодателят е предоставил правото на дискреция (преценка) на пострадалия от престъпното деяние дали да търси закрила на накърнените си законни права и интереси. Производството по делото се образува по частна тъжба на пострадалия, като следва да се има предвид, че срокът за подаването й е шестмесечен и е преклузивен, като може да бъде възстановен, само в случай че пропускането му се дължи на уважителни причини, като съгласно НПК срокът за подаване на частна тъжба започва да тече от момента на узнаване за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на основание, че на досъдебното производство е установено, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. 

 

Цялостна защита на подсъдим пред съда;

Процесуално представителство на частен тъжител,

граждански ищец и граждански ответник

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

На задължително настаняване и лечение подлежат психичноболни лица с установено сериозно нарушение на психичните функции или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване, както и лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция, които поради естеството на  заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото, или застрашава сериозно здравето им, т.е. за да бъде постановено задължително настаняване и лечение по отношение на дадено лице, следва да са налице едновременно и двете законови предпоставки: лицето да страда от тежко психично заболяване, както и поради характера и  тежестта на психичното заболяване да съществува възможност за извършване на престъпление от страна на същото лице.

В производството по задължително настаняване и лечение компетентен е районният съд по настоящия адрес на лицето, чието задължително настаняване и лечение се иска, а в случай че последното се иска от страна на ръководител на лечебно заведение - районният съд по местонахождението на лечебното заведение. Задължителното настаняване и лечение на дадено лице по правило се иска от страна на прокурор от съответната компетентна районна прокуратура, както и от ръководител на лечебното заведение, като иницирането на производството от страна на близки на лицето, чиито настаняване и лечение се иска, както и на други засегнати  от поведението му лица, става чрез сезиране на съответната районна прокуратура по настоящия адрес на лицето, което се постига посредством депозиране на мотивирана писмена молба, в която следва изчерпателно да се опише психиатричното състояние на лицето, от какви психични заболявания страда то, води ли се на отчет в психиатрично лечебно заведение, провежда ли лечение при специалист – психиатър, приема ли медикаменти и/или алкохол и наркотици, в какво се изразява поведението му и каква опасност съставлява то спрямо самото лице, околните и обществото, като е препоръчително към молбата да бъдат приложени писмени доказателства, подкрепящи твърденията, изложени в молбата.

При преценка от страна на прокурор от компетентната районна прокуратура, че молбата е основателна, той иницира производство с искане за задължително настаняване и лечение пред районния съд. В случай че съдът установи, че са налице някое от основанията, които налагат настаняване и лечение, след изслушване на психиатър относно вероятното наличие на психично разстройство на лицето, задължително назначава съдебно-психиатрична експертиза, като същевременно определя и формата на провеждане на експертизата - амбулаторна или стационарна. Ако съдът установи, че не са налице обстоятелствата, обуславящи задължително настаняване и лечение или не бъде установено наличие на психично разстройство на лицето след изслушването на психиатър, съдът прекратява делото. След като изслуша лицето относно заключението на съдебно-психиатричната експертиза, съдът се произнася по делото с решение въз основа на събраните по делото доказателства. С решението съдът се произнася по необходимостта от задължително настаняване, определя лечебното заведение, произнася се относно наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласие, както и относно формата на лечението - амбулаторно или стационарно, и неговия срок.  

Производството по искане за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето е специфично по своя характер, което макар и да не се отличава с особена правна и фактическа сложност, изисква компетентен подход от юридическа гледна точка и деликатен такъв от психологическа, поради което и при съприкосновени с подобен вид проблем, Ви съветваме да се обърнете към адвокат, независимо дали се позиционирате на страната на лицето, чието задължително настаняване и лечение се иска или на тази на засегнатите от неговото поведение лица. При желание от Ваша страна може да се обърнете към нашите адвокати,  както с цел провеждане на консултация и изготвяне на устно/ писмено становище по въпроса дали са налице основания за стартиране на производство по искане за задължително настаняване и лечение по Закона за здравето, така и за изготвяне на молба до компетентната районна прокуратура с искане за инициране на подобно производство, както и за осъществяване на процесуално представителство пред съд на лица, чието задължително настаняване и лечение се иска.

 

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на наказателното право и процес, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.