top of page
изтеглен файл.png
изтеглен файл (1).png

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на облигационното право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Anchor 2
Neat Stationery
Contract Review

     Отличителната характеристика на облигационното право най-добре би могла да бъде осмислена през призмата на института на свободното договаряне – предоставената от законодателя възможност за страните по даден вид договор да определят по своя собствена воля неговото съдържание в рамките на императивните правни норми, съблюдавайки и спазването на добрите нрави ( лат. mores boni), който институт е неразривно свързан и е и практически приложим благодарение на обстоятелството, че значителна част от правните норми, регулиращи обществените отношения в този отрасъл на правото са именно диспозитивни. Именно свободата на договаряне и диспозитивната правна уредба се превръщат в най-сериозното предизвикателство за участниците в правоотношението – от една страна, преценката дали дадена договорна клауза е противоправна или е в разрез с морала, е нелека задачи за човек без юридическо образование или опит в сключването на договори, а от друга – голямата и на пръв поглед почти неограничена свобода представлява както широкообхватна възможност за реализация на облигационните права, така и крие сериозен риск от тяхното нарушаване, поради което и Ви съветваме при съприкосновение с облигационен проблем, незабавно да се обърнете към адвокат независимо дали става въпрос за договор за покупко-продажба на вещ, за дарение, за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане, договор с мобилен оператор, строител или туристическа агенция или сделка в областта на онлайн – търговията.

   

     Поради многовариантността на облигационното право считаме, че компетентното и навременното юридическо съдействие, предхождащо в оптималния случай момента на сключване на определен договор, е от особена важност за пълноценната реализация на облигационните права от страна на всички участници в правоотношението,  като при желание от Ваша страна, може да се свържете с кантората както с цел провеждане на консултация по повод сключването на даден договор или по отношение на тълкуването на сключен вече такъв с оглед възможностите за неговото изменение, разваляне или прекратяване, вкл. и по повод на въпрос, свързан с водене на чужда работа без пълномощие, неоснователно обогатяване, деликт и деликтна отговорност, проучване на гражданско дело, касаещо възникнал облигационен спор, или облигационен казус и изготвяне на устнo/писмено становище по него, така и за изготвяне на разнородни по своя характер договори (вж. подробно долу), цялостно процесуално представителство пред съда по всякакви по своя характер облигационноправни спорове, за участие в преговори между участниците в облигационноправното отношение както с цел преддоговорно преговаряне, така и за извънсъдебно разрешаване на възникнал правен спор, подготовка и цялостно провеждане на процедура по медиация от адвокатите ни в ролята им на медиатори с цел потушаване и разрешаване на възникнал облигационен конфликт при съгласие и на другата спореща страна, като изрично изброяваме осъществяваните от наша страна правни услуги в сферата на облигационното право, а именно:

 

 • Юридическо съдействие в етапа на преддоговорно преговаряне – консултиране и участие в преговори между контрагенти;

 • Изготвяне и тълкуване на всички договори в областта на облигационното и гражданското право, сред които договор за продажба, вкл. и на наследство, договор за наем, договор за замяна, договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, договор за дарение, договор за изработка, договор за поръчка, договор за заем – за послужване/потребление, договор за аренда, договор за гражданско дружество, предварителен договор, договор при общи условия, договор в полза на трето лице, обещаване действието на трето лице и др.;

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички облигационноправни въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на договорно правоотношение;

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по казуси, свързани с доброволно водене на чужда работа (гестия);

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по казуси, свързани с деликт и деликтна отговорност и възможност за претендиране на обезщетение за настъпили имуществени и/или неимуществени вреди;

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по казуси, свързани с неоснователно обогатяване;

 • Учредяване и вписване на договорни обезпечения – залози, обезпечения и др.;

 • Водене на преговори между контрагенти/участници в облигационно правоотношение с цел извънсъдебно разрешаване на възникнал спор;

 • Подготовка и провеждане на процедура по медиация между страни по договор/правоотношение в областта на облигацията, както и представителство в процедура по медиация;

 • Консултиране и юридическо съдействие при прекратяване/разваляне на договори както по съдебен ред, така и извънсъдебно;

 • Цялостно процесуално представителство по всички облигационни спорове пред съда, в това число прекратяване на договори по съдебен ред, претендиране на обезщетение за претърпени имуществени и морални вреди, настъпили на основата както на договорна, така и на деликтна отговорност, вкл. и по дела, свързани с отговорност за вреди, причинени от неспособни, отговорност на възложителя за вреди, причинени при или по повод възложената работа, отговорност за вреди, причинени от вещи и животни, спорове, свързани с изпълнение/неизпълнение на договори, вкл. и спорове, свързани с гестия, неоснователно обогатяване и др.

bottom of page