top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

    Защитата на личните данни и запазване конфиденциалността на информацията, предоставена от страна на ползвателите на уебсайта lawspacebg.com (наричан по-долу за улеснение и с цел краткост „САЙТ”), както и от доверителите на кантората, е приоритет в дейността на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” в съответствие с принципите, свързани с обработването на личните данни, прогласени в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и в изпълнение на императивните изисквания, заложени в Общия регламент относно защитата на данните, както и в Закона за защита на личните данни.

    Целта на настоящата Политика за поверителност е да сведат до знанието на доверителите на кантората и ползвателите на САЙТА категориите лични данни, които се събират от страна на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева”, целта на събирането им, правилата за тяхната обработка, гаранциите за защитата им, както и конкретните права, които притежават субектите на личните данни съгласно европейското и националното законодателство и по-конкретно по силата на Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни. Посредством САЙТА, както и при оказване на правна защита и съдействие на доверителите на кантората, се събират само и единствено такива категории лични данни, които са безусловни необходими за изпълнението и организацията на адвокатската дейност, т.е. за защита правата и законните интереси на клиентите на Адвокатската кантора или такива лични данни, които доверителите ни /ползвателите на САЙТА са ни предоставили доброволно, по своя собствена воля и преценка. Същевременно САЙТЪТ използва „бисквитки” за статистически анализ, както и подобряване на потребителското преживяване, както подробно е разяснено в специалния раздел, дефиниращ функцията на т.н. бисквитки, неразделна част от Настоящата Политика за поверителност.Приемането на настоящата Политика за поверителност в нейната цялост от страна на ползвателите на САЙТА е необходима и задължителна предпоставка за използване услугите на последния, поради което учтиво Ви молим, да се запознаете подробно и изцяло със съдържанието й, преди да използвате функциите на САЙТА.

 

         Лични данни – определение и обща правна рамка

      Личните данни по своята правна същност представляват всяка една информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице, както и отделни данни, които в своята съвкупност могат да доведат до идентифициране на конкретно лице като например - собствено име и фамилия, домашен адрес, номер на лична карта или международен паспорт, адрес на интернет протокол (IP), идентификационен номер на „бисквитка“, адрес на електронна поща, съдържащ в себе си данни, които биха спомогнали за идентифициране на дадено лице (напр. от типа собствено име_фамилно име@...com), като с цел яснота и изчерпателност следва да се отбележи, че данни като регистрационен номер на дружество, анонимни данни и адрес на електронна поща, несъдържащ в себе си данни, които биха спомогнали за идентифициране на дадено лице (напр. от типа контакт@....com или инфо@...com) не представляват по своята юридическа характеристика лични данни и като такива не се ползват с правна защита.

 

        Под закрилата на Общия регламент относно защитата на данните попадат всички лични данни независимо от използваната технология за обработването на последните, както и без значение начина им на съхранение — респективно разпоредбите на Регламента защитават както автоматично, така и ръчно обработваните такива, както съхраняваните в ИТ система чрез видеонаблюдение, така и тези на хартиен носител, в случай че данните са систематизирани и подредени съгласно предварително зададени критерии. В съответствие с принципа за законосъобразност на обработването на личните данни, прогласен в чл.6 от Общия регламент относно защитата на данните, обработването на личните данни е законосъобразно, в случай че е налична поне една от алтернативните законови предпоставки, изброени numerus clausus (изчерпателно) в нормата на чл. 6, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, като следва да се има предвид, че съгласно Практически насоки, приети от страна на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроса в кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на лични данни, по правило не е необходимо предоставянето на отделно съгласие от лицата, субекти на личните данни, в това число и подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от определени категории администратори, сред които и адвокатите, когато личните данни се обработват в хода на тяхната обичайна професионална дейност.

 

Категории лични данни, събирани от страна на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева”.

Цел и срок на събирането на личните данни.

       С цел и във връзка с осъществяване на адвокатска дейност, както и дейностите, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други релевантни нормативни актове, за защита правата и законните интереси на своите доверители, Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” обработва личните им данни, като видът и обемът на последните се определя от конкретиката и спецификата на предоставяните правни услуги. Адвокатската кантора съхранява данните на своите клиенти за срока на договора за правни услуги, до изтичане на давностният срок за ангажиране професионалната отговорност на адвокатите или до пет години от приключване на делото, по което адвокат от кантората е бил процесуален представител. Личните данни на потенциални клиенти, с които не е сключен договор за правни услуги и съдействие, се съхраняват в срок до един месец, считано от приключване на кореспонденцията. При попълване на формите за онлайн запазване на консултация, за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване и за абонамент, налични на САЙТА, се събират единствено и само следните лични данни, а именно: собствено име по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГрР), фамилно име по смисъла на чл. 14, ал. 1 от ЗГрР, електронна поща, както и телефонен номер, като предоставянето на последния не е задължително, а се събира само и единствено, в случай че е предоставен по преценка на ползвателя на САЙТА, както и на други лични данни само в хипотезата на доброволното им предоставяне по самостоятелна преценка от страна на ползвателите на САЙТА, като получените от страна на ползвателя лични данни представляват по своята същност конфиденциална информация и като такава Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” се задължава тя да не бъде публикувана и разпространявана под каквато и да било форма и ред, вкл. и като съставна част от САЙТА.

          Личните данни, събирани посредством САЙТА, в зависимост от попълнената форма служат единствено и само съответно за записване на юридическа консултация от страна на ползвателите при формата за онлайн запазване на консултация, за осъществяване на контакт между екипа на кантората и ползвателите на сайта и/или изпращане на отговор на запитването до ползвателите от страна на кантората при формата за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване, както и с цел абониране на ползвателите за новините и публикациите, съставляващи САЙТА при формата за абонамент, като всички предоставени лични данни, и при трите форми, налични на САЙТА, са абсолютно конфиденциални, не се използват с други освен горепосочените и изчерпателно гореизброени цели и не се споделят под никаква форма и с никаква цел с трети страни.

„Бисквитки”.

        По своята технологична същност „бисквитките” представляват малки текстови файлове, които се запазват на компютър, лаптоп или мобилно устройство, при посещение на даден уебсайт, като целта им е уебсайтовете да могат да запомнят предпочитанията на ползвателите си за определен период от време, като „бисквитките” могат също така да се използват и за изготвяне на анонимизирана статистика за навигацията в САЙТА. „Бисквитките” са с различна валидност, като минималната е само до края на сесията, докато максималната е в срок от 3 години, а управлението им се извършва чрез настройките на браузера на потребителя. При всяко едно посещение на нашия САЙТ ще виждате уведомление, че той използва „бисквитки” с цел подобряване на неговата функционалност, тъй като без тяхното наличие ние не бихме могли да Ви предоставим желаната оптимална функционалност при зареждане на САЙТА, като за тази цел нашият САЙТ използва анонимизирани бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези „бисквитки”, можете да изтриете т.н. бисквитки от своя браузър, като следва да Ви уведомим, че отказът от  „бисквитките” е възможно да доведе до намаляване на функционалностите на САЙТА, както и до влошаване на качеството на услугите, които предоставяме посредством последния.

 

 

      Правила за обработката на личните данни. Гаранции за тяхната защита.

     Достъп до личните данни, които предоставяте посредством попълване на формите за онлайн запазване на консултация, за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване и за абонамент, налични на САЙТА, имат само и единствено адв. Светлана Иванова Кирева и адв. Лора Красимирова Томанова, като данните се използват единствено и само с гореизложените цели, като биват съхранявани от страна на кантората в рамките на горепосочените срокове и не се споделят под никаква форма и с никаква цел с трети страни. С цел защита на личните данни на ползвателите на САЙТА от страна на  Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” се предприемат разнородни технически и организационни мерки, целящи защита на администрираните лични данни, както и предотвратяване на незаконното и нерегламентираното им обработване и използване, злоупотребата с тях, загубата, унищожаването или увреждането на личните данни с оглед на техническото развитие и в съответствие с европейското и националното законодателство, като една от тях е криптирането на подадената от Вас информация, което се постига посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол, в наличието на който може да се уверите по наличния малък катинар, находящ се в прогрес бара на Вашия браузер, както и по обстоятелството, че URL адресът на САЙТА започва с „https“.

 

       Права на субектите на лични данни. Компетентен надзорен орган.

      Съгласно Общия регламент относно защитата на данните субектите на личните данни имат множество права, свързани с тях, а именно: право да получат информация за обработваните данни, да получат достъп до тези данни, да поискат изтриване на данните при наличието на законоустановените условия за това, във всеки един момент да поискат да бъдат коригирани неточните данни или да бъде ограничено тяхното обработване, да оттеглят съгласието си за обработване, когато то е било единствено основание за това, да получат данните си в структуриран вид и да ги прехвърлят на друг администратор, както и да възразят срещу обработването на личните им данните в определени от Регламента случаи, както и право и да подадат жалба до компетентния надзорен орган в Република България, а именно Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или друг надзорен орган, в случай че счетат, че правата им, свързани със защитата на личните им данни, са накърнени. Гореизброените права, с изключение подаването на жалба до КЗЛД, могат да бъдат упражнени посредством подаване на писмено заявление от страна на субекта на личните данни с изрично релевирано искане, адресирано до Адвокатска кантора „Томанова и Кирева”, изпратено по пощата или посредством куриер на адресите, посочени в секцията „Контакти”, налична на САЙТА.

 

       Информация относно компетентния надзорен орган в Република България:

      Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: обл. София, общ. София – град, гр.  София,п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт www.cpdp.bg. Всяка една промяна в настоящата Политика за поверителност ще бъде своевременно и незабавно публикувана на САЙТА, като при съществено изменение на правилата за защита и обработка на личните данни допълнително ще уведомим доверителите си чрез изпращане на уведомление посредством електронната поща, SMS или телефонно обаждане.

 

           Регламентът - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG

           Становище (Практически насоки) на КЗЛД - https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1163

bottom of page