top of page
pexels-photo-2041393.jpeg

ТРУДОВО ПРАВО

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на трудовото право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Neat Stationery
pexels-andrea-piacquadio-3756678.jpg

     С оглед специфичните особености на трудовоправното регулиране считаме, че компетентното и навременното юридическо съдействие е от особена важност за пълноценната реализация на трудовите права по отношение на работодателите, работниците и служителите, като при желание от Ваша страна, може да се свържете с кантората както с цел провеждане на консултация, проучване на трудово дело или казус и изготвяне на устно/писмено становище по него, така и за изготвяне на разнородна по своя характер документация, свързана с трудовия процес - трудови договори, анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди, правилници за вътрешен трудов ред, заявления, молби, споразумения и др., включително и за подготовка и изготвяне на изискуемите по закон документи по прекратяване трудовото правоотношение, както и абонаментно юридическо обслужване по отношение на работодатели, цялостно процесуално представителство на работници/служители, както и на работодатели пред съда по всякакви трудовоправни спорове, за участие в преговори между работодателя и работника/служителя с цел извънсъдебно разрешаване на възникналия правен спор, подготовка и цялостно провеждане на процедура по медиация от адвокатите ни в ролята им на медиатори с цел потушаване и разрешаване на възникналия трудовоправен конфликт при съгласие и на другата спореща страна, като в долната част на страницата е наличен подробен списък с осъществяваните от наша страна правни услуги в сферата на трудовото право.

ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички трудовоправни въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на трудово правоотношение;

 • Правно съдействие при започване на работа, при подписване на трудов договор, анекс към него, допълнително споразумение, включително задълбочено проучване на документите и изразяване на становище по законосъобразност на клаузите, съдържащи се в последните;

 • Юридическа помощ при прекратяване на трудовото правоотношение по воля на работника/служителя, изготвяне на заявления за прекратяване на трудовото правоотношение с/без предизвестие, както и на споразумения;

 • Консултиране на работници/служители по повод възникнал трудов спор или нарушаване на техни права и/или неизпълнение на задължения от страна на работодателя, включително неизплащане, забавено или частично изплащане на трудови възнаграждения/обезщетения/бонуси, както и други суми, дължими по трудов договор, непредоставяне на платен годишен отпуск, неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, дискриминация и тормоз на работното място и др.;

 • Юридическо подпомагане на работници/служители във връзка с дисциплинарни производства, насочени срещу тях;

 • Изготвяне на сигнали  за нарушение на трудовото законодателство и сезиране на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

 • Водене на преговори с работодатели с  цел извънсъдебно разрешаване на възникнал спор;

 • Подготовка и провеждане на процедура по медиация между работодатели и работници/служители, както и представителство в процедура по медиация;

 • Цялостно процесуално представителство на работници/служители по всички трудовоправни спорове пред съда, в това число защита срещу незаконосъобразно уволнение, отмяна и признаване на уволнението за незаконно, възстановяване на предходната длъжност,  обезщетение за времето, през което са останали без работа поради уволнението, поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документ, отмяна на дисциплинарни наказания – забележка, предупреждение за уволнение и дисциплинарно уволнение, както и съдебно претендиране на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, бонуси и други суми, дължими по трудов договор, съдебно претендиране на обезщетения вследствие на трудова злополука или професионална болест.

Anchor 1

ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ

 • Консултиране,  юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички трудовоправни въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на трудово правоотношение;

 • Правно съдействие при подбор на персонал, изготвяне на трудови договори, анекси към тях, длъжностни характеристики, заповеди, правилници за вътрешния трудов ред, споразумения и др.;

 • Юридическа помощ при прекратяване на трудовото правоотношение на работници/служители, изготвяне на изискуемите по закон документи по прекратяване трудовото правоотношение, консултиране и правна подготовка на процедурата по подбор на работници /служители по чл. 329 от КТ;

 • Консултиране на работодатели по повод възникнал трудов спор или нарушаване на техни права и/или неизпълнение на задължения от страна на работници/служители, включително и по повод реализация на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители;

 • Юридическо подпомагане на работодатели, както и цялостна подготовка на дисциплинарни производства, насочени срещу работници/служители, изготвяне на документация по налагане на дисциплинарните наказания „забележка”, „предупреждение за уволнение” и „дисциплинарно уволнение”;

 • Консултиране и правна защита при извършване на проверки от страна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

 • Водене на преговори с работници/служители с  цел извънсъдебно разрешаване на възникнал спор;

 • Подготовка и  провеждане на процедура по  медиация между работодатели и работници/служители, както и представителство в процедура по медиация;

 • Цялостно процесуално представителство на работодатели по всички трудовоправни спорове пред съда, в това число в производства по осъществяване на имуществена отговорност на работници/служители.

Anchor 2
bottom of page