Сфери на дейност  - Т ъ р г о в с к о  п р а в о

Glass Buildings

ТЪРГОВСКО ПРАВО

ДЕЙНОСТ НА КАНТОРАТА В СФЕРАТА НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

   Търговското право като съвкупност от правни норми регулира правното положение на лицата, които осъществяват търговска дейност, тяхното правно положение, начинът по който организират дейността си, отношенията между тях, както и отношенията с лицата, които не са търговци, при сключването на различните видове търговски сделки и т.н. Уредбата на търговскоправните отношения се изгражда и в резултат на различни принципи, а именно: равни стопански условия, забрана за злоупотреба с монополно положение, забрана за нелоялна конкуренция, полагане грижата на добрия търговец и много други. Кантората извършва следните правни услуги в сферата на търговското право, а именно: 1. Обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 2. Консултиране и юридическо съдействие по различни видове търговски сделки; 3. Консултиране, юридичеко съдействие и процесуално представителство в производство по несъстоятелност.

 

Обявяване на актове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 

    Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Характерно за Търговския регистър е обстоятелството, че всеки има свободен достъп до него. За всеки отделен субект на търговска регистрация се води дело в електронна форма, в което се съдържа цялата информация, която е подавана - заявления, обявените актове, документи, удостоверяващи вписаните обстоятелства и други. Всеки търговец е задължен да заявява подлежащите на вписване обстоятелства и да представи подлежащите на обявяване актове. Ще изброим част от актовете, които подлежат на обявяване в търговския регистър, а именно: Актуален дружествен договор, Учредителен акт или устав, Покана до кредиторите, Решения за намаляване и/или увеличаване на капитала, Покана за записване на нови акции и т.н. Във връзка с обявяването на актове в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нашата кантора може да Ви съдейства в следните направления:

 • Регистрация на Едноличен търговец, Търговско дружество (ООД, ЕООД, АД и други), Юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация);

 • Промяна на заявените обстоятелства - промяна на име, седалище, адрес, увеличаване и/или намаляване на капитала; смяна на управител, промяна в размера на дяловете, преобразуване на дружество и т.н.;

 • Ликвидация/Заличаване на Дружество;

 • Обжалване на отказ, постановен от длъжностното лице по регистрация.

 

Консултиране и юридическо съдействие по различни

видове търговски сделки

     Сключването на търговска сделка крие в себе си редица особености, а до нейното финализиране се преминава през множество на брой стъпки - предварителни срещи, отправяне на предложения, оферти, преговори и т.н. В тази връзка, съветът ни е още на начален етап да се включи активно адвокат, който от самото начало да бъде въведен в процеса по сключването на търговска сделка, което ще Ви гарантира по-голяма сигурност и клаузи в договора, които да обезпечават нейното изпълнение. В случай че имате нужда от съдействие при изготвяне и тълкуване на договори, консултиране, юридическо съдействие и цялостно процесуално представителство, можете да се свържете с нас:

 

 • Юридическо съдействие в етапа на преддоговорно преговаряне – консултиране и участие в преговори;

 • Изготвяне и тълкуване на всички търговски договори, сред които договор за търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, спедиционен и др.;

 • Консултиране, юридическо подпомагане и изготвяне на устни/писмени становища по всички въпроси, свързани с възникване, промяна и прекратяване на договорно правоотношение;

 • Водене на преговори между контрагенти с цел извънсъдебно разрешаване на възникнал спор;

 • Подготовка и провеждане на процедура по медиация между страни по договор/правоотношение в областта на търговското право, както и представителство в процедура по медиация;

 • Консултиране и юридическо съдействие при прекратяване/разваляне на договори както по съдебен ред, така и извънсъдебно;

 • Цялостно процесуално представителство по всички търговскоправни спорове пред съда, в това число прекратяване на договори по съдебен ред.

Консултиране и юридическо съдействие, процесуално представителство в производство по несъстоятелност

 

   Производството по несъстоятелност има за цел да осигури справедливо удовлетворявне на кредиторите и възможност за оздравяване предприятието на длъжника. То се открива за търговец, който е неплатежоспособен или при свръхзадълженост. Производство по несъстоятелност може да се открие по писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка, от Националната агенция за приходите за публичноправно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане, както и от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца.

    В случай че имате нужда от юридическо съдействие, консултиране и процесуално представителство в производство по несъстоятелност, можете да се свържете с нас.

В случай че се нуждаете от съдействие в сферата на търговското право, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.