top of page

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ

LAWSPACEBG.COM

 

Използването на уебсайта lawspacebg.com, наричан по-долу с цел улеснение и за краткост „САЙТ“, е неразривно свързано с приетите от страна на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” и публикувани в настоящия раздел Oбщи условия (ОУ), съгласието с които е задължителна предпоставка за използването на САЙТА от страна на ползвателите му, и посредством които изчерпателно се дефинират както условията, така и редът, по които се предоставят правни услуги и юридическо съдействие от страна на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” в полза на доверителите на кантората, като съгласието с ОУ се презюмира за предоставено от страна на всеки един потребител на САЙТА посредством предприемане на необходимите фактически действия по зареждане на страниците на последния на браузера.

Чл.1. При попълване на формите, налични на САЙТА, за онлайн запазване на консултация, за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване и за абонамент, се събират единствено и само следните лични данни, а именно: собствено име по смисъла на чл. 12, ал.1  от Закона за гражданската регистрация (ЗГрР), фамилно име по смисъла на чл.14, ал.1 от ЗГрР, електронна поща, както и телефонен номер, като предоставянето на последния не е задължително, а се предоставя само и единствено по преценка на ползвателя на САЙТА, като получените от страна на ползвателя лични данни представляват по своята същност конфиденциална информация и като такава Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” се задължава тя да не бъде публикувана и разпространявана под каквато и да било форма и ред, вкл. и като съставна част от САЙТА.

Чл.2. При попълване на формата за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване, последното се генерира по автоматичен път посредством изпращане на електронно писмо на електронната поща на кантората, като екипът на последната не се задължава безусловно и в указания на сайта 24-часов срок да отговори на отправеното питане, а само и единствено в случай че подобна възможност е налична към момента на изпращане и получаването на съответното запитване предвид заетостта и ангажираността на адвокатите от кантората, компетентността им във връзка със зададения въпрос, както и в случай че въпросът е ясен, конкретен и не изисква цялостно и задълбочено проучване на българското, европейското или международното законодателство или на съдебната практика.

Чл.3. Отговорът на въпроса по чл.2 от ОУ предоставя единствено и само абстрактни правни насоки по разрешаване на юридическия проблем на отправилия запитване ползвател на сайта и не представлява по своята същност юридически съвет или консултация, като услугата не подлежи на заплащане.

Чл.4. Попълване на формите, налични на САЙТА, за онлайн запазване на консултация, за осъществяване на контакт с Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” от страна на ползвателите на САЙТА посредством изпращането на запитване и за абонамент не обвързват в облигационно правоотношение екипа Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” и ползвателите на САЙТА и не представляват по своята правна същност и не заместват договора за правна защита и съдействие, както и адвокатското пълномощно, при попълване на гореизброените контактни форми от страна на ползвателите на САЙТА и не възникват каквито и да било права и задължения както за ползвателите на САЙТА, така и за членовете на екипа на кантората.

Чл.5. САЙТЪТ и съдържащите се в него публикации не представляват по своята същност рекламни материали и не са разработени и публикувани с цел рекламиране на дейността на адвокатската кантора по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Чл.6. Всички текстове, изображения, както и всяка друга информация, налична на САЙТА, е публикувана само и единствено с информационна цел.

Чл.7. Екипът на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” не носи отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията, съдържаща се в САЙТА, както и не носи каквато и да било отговорност за вреди, причинени на когото и да било от действия или бездействия, в резултат на която и да е част от публикациите, съставляващи САЙТА.

Чл.8. Авторските права, както и тези над интелектуалната собственост, свързани с този САЙТ, вкл. и правата по отношение на неговото текстово и снимково съдържание, дизайн и лого, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, като техни титуляри са единствено и само създателите и съоснователите на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” – адв. Светлана Иванова Кирева и адв. Лора Красимирова Томанова.

Чл.9. Забранява се възпроизвеждането на която и да било част от съдържанието на сайта, вкл.и на съставляващите го статии, публикации, както и на части от тях, на снимка или друг елемент на хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или какъвто и да е друг сходен по своята същност и водещ до сходен резултат способ, като всеки нарушител носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите деяния, представляващи по своята същност санкционирани от законодателството на Република България нарушения на авторските права.

Чл.10. Авторските публикации, находящи се в секцията „Новини и публикации” на САЙТА, са създадени по повод често срещани в адвокатската практика на кантората юридически казуси, като съдържащата се в тях информация е предназначена единствено и само за предоставяне на абстрактни правни насоки на ползвателите на сайта, като публикациите не представляват по своята същност юридически съвет или консултация, като съдържанието им може да бъде цитирано само и единствено посредством изрично посочване на автора на юридическата статия и датата на публикуването й, ведно с поставяне на директен линк, пренасочващ към нея.

Чл.11. Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” се задължава да съхранява поверителността на цялата информация, получена от страна на клиентите по повод на служебните взаимоотношения помежду им в изпълнение на императивните разпоредби на Закона за адвокатурата. 

Чл.12. Адвокатска кантора „Томанова и Кирева” има правото да изменя и/или допълва така публикуваните ОУ за ползване на САЙТА едностранно, по своя собствена автономна преценка, без да уведомява изрично и предварително за промяната на ОУ ползвателите на САЙТА.

Чл.13. По отношение ползването на САЙТА се прилага българското законодателство, като при евентуален правен спор, свързан с него, последният ще бъде разрешаван от родово и местно компетентния българския съд.

bottom of page