top of page

АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя индивидуално, с оглед предмета на делото, спецификите на казуса, материалния интерес, фактическата и правна сложност на казуса и е съобразен с НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. В определени случаи и по преценка на екипа на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“ се предоставя възможност за разсрочено плащане на адвокатския хонорар. При сключване на споразумение/спогодба, се извършва намаляване на адвокатското възнаграждение в зависимост от това на какъв етап от процеса е образуваното дело. Кантората работи с резултативен хонорар само по изключение, по индивидуална преценка от страна на екипа на кантората, с оглед вида и предмета на делото и неговата правна и фактическа сложност.

За улеснение на клиентите, по - долу сме описали най-често срещаните адвокатски услуги и какво е заплащането по тях. При поискване в рамките на 24 часа, ще получите отговор по отправено запитване за цена на адвокатските услуги, които не са описани тук. 

 • Устна консултация – 100,00 лева;

 • Устна консултация, с предмет издръжка, домашно насилие, спор за родителски права, трафик на хора, тежки престъпления срещу личността - 60,00 лева;

 • При упражнено насилие над животни и деца, консултацията не се заплаща, в случай че отговоря на изискванията за предоставяне на безплатна правна помощ;

 • Консултация по телефон, скайп, вайбър и т.н. - между 80 и 150 лева, в зависимост от предмета на консултацията, изпратените документи и техния обем;

 • Устна консултация, провеждана на официален празник, в почивни дни или в неотложни случаи – между 200.00 и 300.00 лева в зависимост от продължителността и предмета на консултацията;

 • Писмена консултация / изготвяне на писмено становище/ – между 200 и 400 лева, в зависимост от предмета на консултацията, изпратените документи и техния обем;

 • За проучване на дело и изразяване на устно становище по него – 600,00 лв.

 

Устната консултация включва установяване на фактите и обстоятелствата по случая, запознаване с документи и евентуални бъдещи действия, които следва да се предприемат по Вашия казус. В случай че казусът се нуждае от допълнително проучване, кантората предлага провеждането на втора среща, която не се таксува. При ангажиране по дело и сключване на договор за правна защита и съдействие, консултацията се прихваща от адвокатското възнаграждение. При подписване на договор в деня на консултацията, същата не се заплаща. Писмените консултации се изпращат до клиента в рамките на 3 работни дни и съобразено с графика на кантората.

УСТНИ И ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРЕГЛЕД И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • За изготвяне на ОБЩИ УСЛОВИЯ – между 200 и 700 лв.;

 • За изготвяне на пълен пакет документи /GDPR/ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – между 500 и 1200 лв.

 • Преглед на документи и консултация при сделка с недвижим имот –  между 150,00 и 250,00 лева, а при цялостно правно съдействие, като набавяне на документи, преговори и представителство пред нотариус – между 250,00 и 500,00 лв;

 • За срещи и преговори извън кантората – между 70,00 лв. и 100 лв. на час;

 • Изготвяне на пълномощни, молби, декларации – между 30 и 80 лв.;

 • Изготвяне на нотариална покана – между 200,00  и 500,00 лв.;

 • Изготвяне на писмен договор, споразумение, спогодба, анекс – между 200 и 500,00 лв., в случаите в които не се определя на база материален интерес;

 • Преглед и корекции на документи – между 150 и 300 лв., в случаите в които не се определя на база материален интерес;

 • Образуване на изпълнително дело – 200,00 лв.;

 • За изготвяне на жалба/сигнал до Прокуратурата – между 200,00 лв. и 300,00 лв. в зависимост от правната квалификация на деянието и фактическата и правна сложност на казуса;

 • Подготовка и депозиране на документи пред държавни и общински институции, например Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Патентно ведомство, министерства, НАП, НОИ и други – между 100 и 300 лв.;

 • Консултиране и правна помощ на обвиняеми и свидетели пред органите на досъдебното производство– между 100 и 200 лева на час, като в случай че се налага или доверителят изисква и провеждане на предварителна консултация минималният хонорар е 200,00 лева независимо от продължителността на разпита/даването на обяснение. 

bottom of page