top of page

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И СРОК ЗА ОТПУСКАНЕ

1. Условия за придобиване на право на обезщетение за безработица

Съгласно Кодекса за социално осигуряване, срокът и размерът на получаваното парично обезщетение са обусловени от това кога и на какво основание е прекратено трудовото правоотношение. Общото правило е:

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст; на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година; зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.


Работникът/служителят трябва да отговаря и на следните допълнителни условия, а именно:

1/ има регистрация като безработно лице в Агенцията по заетостта;

2/ не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия.

3/ не упражнява трудова дейност, за която да подлежи на задължително осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или по законодателството на друга държава. Като изключение е въведено по отношение на лицата, сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа между работник и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител за работа за един ден.


2. Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица. До приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. се прилагат размерите определени в Закона за държавното обществено осигуряване за 2022 г. Минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2023 г се запазват и са съответно 18,00 лв. и 85,71 лв.


Изключение от правилото по-горе са следните лица, като изброяването не е изчерпателно:


Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение на основание:

  • чл. 325, т. 1 от КТ – по взаимно съгласие;

  • чл. 325, т. 2 от КТ - когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в предвидените срокове съгласно КТ;

  • чл. 326 от КТ - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие;

  • чл. 330 от КТ - Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие;

  • чл. 331 от КТ - Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение;

  • Други /чл. 54 б, ал. 3 от КСО/.


В случай че правоотношението е прекратено по някое от описаните по-горе правни основания /правни изключения/, лицата получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок от 4 месеца.


3. Определяне на срока, за който се отпуска и изплаща паричното обезщетение за безработица

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, за период според продължителността на осигурителния стаж. За осигурителен стаж на лицата се зачита времето след 31 декември 2001 г., през което те са осигурени за безработица. Срокът за изплащане на паричното обезщетение за безработица се определя спрямо осигурителния стаж с осигуряване за безработица. Например за лица осигурявали се три години ще получават 4 месеца обезщетение, за лица осигурявали се над 15 години – обезщетение се получава за 12 месеца и т.н.


В заключение следва да се добави, че паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства. Разпореждането по ал. 1 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ. Разпореждането за изменяне размера на паричното обезщетение за безработица във връзка с определен нов минимален и/или максимален дневен размер по чл. 54б, ал. 2 КСО се връчва при поискване на лицето, като срокът за обжалването му тече от датата на връчването, като разпорежданията подлежат на обжалване. В случай че разпореждането е издадено незаконосъобразно, то същото ще бъде отменено, поради което Ви съветваме при нужда от съдействие да се обърнете към адвокат.


* Настоящата публикация не представлява правен съвет или становище, а има само информативен характер. Всеки казус изисква индивидуален подход и различни възможности за неговото разрешаване. За правен съвет по Вашия казус можете да се обърнете към нас. Ако имате нужда от адвокат в сферата на трудовото/осигурителното право в град София или град Перник, можете да се свържете с нас чрез нашата електронна поща - lawspacebg@gmail.com, формата за запитване или да си запазите онлайн час за консултация.


Настоящата публикация е подготвена от екипа на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“ - адв. Светлана Кирева

Comments


bottom of page