top of page

I част - ПРАВНА ЗАЩИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

С целият културен, художествен и информационен прогрес все по-често се наблюдава тенденцията да се използва неправомерно авторски труд, да се копира, взаимства и краде съдържание, да се разпространява дадено произведение без съгласието на автора и т.н.


В публикацията ще бъдат засегнати различните гражданскоправни и административноправни способи за правна защита и какви защитни мерки могат да се предприемат едновременно със създаването на дадено авторско произведение. В отделна публикация ще разгледаме и правните възможности за защита на авторското право съгласно Наказателния кодекс – видовете престъпни състави имащи отношение към защитата на правата по Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/.


Последните няколко години силно се наблюдава необходимостта от участието на художници, уеб дизайнери, фотографи, сценаристи /копирайтъри/ и много други професионалисти в сферата на литературата, науката и изкуството в различни проекти, в резултат на което все повече наблюдаваме силно открояващите се с високо качество уеб сайтове, блогове, влогове, сериали, реклами, създаването на силни маркетингови стратегии и т.н. Едновременно с това от страна на авторите възникват и редица въпроси, като например:

  • Как мога да получа авторскоправна закрила?

  • Кои действия съставляват нарушение на авторски права?

  • С какви права разполага авторът на дадено произведение?

  • Авторът има ли право на възнаграждение за всяко изполване на неговото произведение?

В случай че сте автор например на фотографско изображение, архитектурен проект, автор на музикално, сценично, хореографско и друго произведение, на филм, на музиката към филм, участвали сте като автори в проекти в сферата на изобразителното изкуство, в сферата на дизайна и в много други случаи, които няма как да бъдат изброени изчерпателно, следва да знаете, че Вашето произведение е защитено съгласно закона, като в различните хипотези може да се приложат различните способи за защита, а именно: гражданскоправна, наказателноправна и административноправна.


Обект и носител на авторско право

Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което може да е изразено например под формата на роман, музика, комикс, скулптура, картина и т.н. Носител на авторското право е авторът, тоест лицето което, в резултат на своята творческа дейност и оригинална идея е създало произведението, а същото става обект на закрила от момента на неговото възникване. Със създаването на Вашето произведение, същото става обект на правна закрила и за Вас като автор възникват имуществени и неимуществени права, които са подробно изброени и регламентирани в чл. 15 и следващите от ЗАПСП. Неимуществените права включват правото да искате да бъдете признати за автор и името Ви да се обозначава при всяко използване на създаденото от Вас произведение. На следващо място, Вие като автор може да вземете решение, дали Вашето произведение да бъде разгласено и по какъв начин да стане това, както и можете свободно да променяте произведението си и да не допускате такава промяна да се извършва от трети лица. Това са малка част от неимуществените права, които притежава всеки автор, а имущественият израз на авторското право е свързано с Вашето изключително право да получавате възнаграждение за ползването на създаденото от Вас произведение, тоест за всяко негово възпроизвеждане, разпространение, публично представяне, излъчването му по безжичен път и т.н. сред неограничен брой лица.


Иск за обезщетение за нанесени вреди - чл. 95, ал. 1 от ЗАПСП

В случай на нарушение и Вие като носител на авторско право или сродно на него право, както и всяко лице, което законно е получило изключителните права върху дадено произведение може да предяви пред Окръжния съд иск за обезщетение за нанесените вреди. Предмет на иска е обезщетението, което нарушителят следва да заплати на носителя на правото, за да репарира негативните последици от нарушението. Обезщетението включва всички вреди, пряка и непосредствена последица от нарушението, които могат да бъдат имуществени и/или неимуществени. Съдът от своя страна следва да определи справедливо обезщетение, защото именно чрез него може да се въздейства възпиращо и предупредително по отношение на нарушителя от една страна, а от друга така и върху останалите членове на обществото. В едно такова съдебно производство се вземат предвид всички обстоятелства свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и реализираните от нарушителя приходи. Например, в случай че авторско произведение се използва без Ваше съгласие, за Вас като негов автор настъпва вреда с характер на пропуснатата полза от неполученото възнаграждение за ползване на произведението и това е стойността, която бихте получили като възнаграждение въз основа на сключен договор.

Едновременно с искът за обезщетение за вреди, съществуват и специфични допълнителни възможности за автора. В случай на нарушение може да се предявят някои от следните искове, чрез които: да се установи факта на нарушението, да се постанови преустановяване на неправомерното използване, да се постанови изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри и други. Възможно е и в зависимост от спецификите на казуса да се предяви установителен авторскоправен иск съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 1 от Гражданско процесуалния кодекс или по реда на деликтната отговорност съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Предявяването на тези искове са по скоро изключения в съдебната практика и следва да се извърши цялостен анализ на казуса, за да се прецени дали чрез тях ще се постигне желания резултат.


Административноправна защита

Друга правна възможност, с която разполагате, в случаите, в които деянието е маловажно е да се входира жалба до Министерство на културата, дирекция „Авторско право и сродните му права“. В случай че се установи нарушение, се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания. В това производство е възможно да се извършват проверки на място и документи, да се изисква достъп, да се изземват материали, а проверяваното лице е длъжно да окаже пълно съдействие на проверяващите органи. Наказанията глоба или имуществена санкция се изпълняват доброволно в 7-дневен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което са наложени. Петдесет на сто от сумите постъпват по сметката на Национален фонд "Култура", а останалите - по бюджета на Министерството на културата. След изтичането на срока, копие от наказателното постановление се изпраща на Националната агенция за приходите за принудително изпълнение на наложената глоба или имуществена санкция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Защитни и превантивни мерки

В заключение, следва да се има предвид, че не винаги, а и практиката го доказва, че е напълно възможно авторскоправните спорове да бъдат доброволно и извънсъдебно разрешени. Преди да предприемете стъпки по предявяването на някои от изброените по-горе искове можете да изпратите писмо или нотариална покана до нарушителя. Следва да се обърне специално внимание при подготовката на нотариалната покана и акуратно да се прецезира нейното съдържание, за да може да се постигне положителен ефект. Отделно от това при създаването на Вашето произведение, Ви съветваме да използвате следните превантивни мерки:

  • поставянето на водни знаци;

  • посочването на Вашите имена и знака за авторски права ©;

  • включване на авторскоправни клаузи в Общите условия при създаването на уебсайт;

  • регистрация на търговска марка;

  • да поставяте думата „Copyright“ или „Всички права запазени“;

  • да поставите дата и всякакви други идентифициращи знаци.

Доброволното представяне на Вашето произведение пред нотариус удостоверявайки неговата дата е също възможност, която може да Ви осигури предимство и същото да послужи като доказателство в един евентуален съдебен процес.

Материята на авторското право съдържа в себе си изключително голям обем от различни правни аспекти и все повече се развива и изследва както от доктрината, така и от съдебната практика. Очаквайте още публикации в сферата на авторското право. В част втора ще бъдат разгледани различните правни възможности за защита съгласно Наказателния кодекс.


* Настоящата публикация не представлява правен съвет или становище, а има само информативен характер. Всеки казус изисква индивидуален подход и различни възможности за неговото разрешаване. За правен съвет по Вашия казус можете да се обърнете към нас. В случай че имате нужда от адвокат в сферата на авторското право в град София или град Перник, можете да се свържете с нас чрез нашата електронна поща, формата за запитване или да си запазите онлайн час за консултация.


Настоящата публикация е подготвена от екипа на Адвокатска кантора „Томанова и Кирева“ - адвокат Светлана Кирева.Commentaires


bottom of page