top of page
Anchor 1
Computer Keyboard

Индивидуален подход;

Кратки срокове за изпълнение;

Задълбочена проверка на всеки казус с внимание към детайла.

В случай че се нуждаете от съдействие, свържете се с нас, като изпратите Вашето запитване, а ние ще Ви отговорим в рамките на 24 часа.

Tall Buildings

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
и
ПРАВНИ УСЛУГИ

Прекратяване на брака, имуществени отношения, родителски права, издръжка, осиновяване, настойничество и попечителство, семейноправни казуси с международен елемент.

Изчисляване размера на наследствените дялове, отказ от наследство, възстановяване на запазена част, приемане на наследството по опис, делба на наследство, устни и писмени консултации по казуси с международен елемент.

Съдебна защита на правото на собственост, доброволна и съдебна делба, съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти, съсобственост, кадастър, управление на етажната собственост.

Консултиране, юридическо съдействие и цялостно процесуално представителство на работници/служители и работодатели, извънсъдебно разрешаване на възникнал правен спор, медиация, изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди, правилници за вътрешен трудов ред и други.

Преддоговорно преговаряне, изготвяне и тълкуване на договори, процесуално представителство, консултиране, изготвяне на устни/писмени становища по казуси, свързани със сключване на договори и изпълнение на договорни задължения, деликт и деликтна отговорност, неоснователно обогатяване, прекратяване/разваляне на договори по съдебен и извънсъдебен ред и други.

Регистрация на ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др., промяна на вписаните обстоятелства, ликвидация на дружество, съдействие при сключване на търговски сделки, изготвяне на договори, несъстоятелност, процесуално представителство по търговски спорове.

Устни и писмени консултации по наказателни дела от общ и частен характер, защита на обвиняем на досъдебната фаза, защита на подсъдим пред съда по дела от общ характер и частен характер, процесуално представителство на частен тъжител, граждански ищец и граждански ответник и други.

Съдействие при сключване на споразумение в административното производство, обжалване на наказателни постановления, оспорване на административни актове, производства срещу администрацията, производства за обезщетения и други.

Представителство пред Комисия за финансов надзор, издаване на лиценз по дейност за застраховане, изготвяне на застрахователен договор, процесуално представителство, предяване на пряк иск, регресен иск, съдействие при сключване на спогодба и други.

Проучване на обстоятелствата по възникналия спор и изготвяне на устно/писмено становище дали той подлежи на разрешаване посредством медиация, представителство в процедура по медиация, провеждане на медиация и други.

Изготвяне на документи, съдържащи клаузи относно Вашите лични данни, подготовка на документи и представителство пред Комисия за защита на личните данни, съответния административен съд и/или Върховен административен съд и други.

Изготвяне и тълкуване на договори в областта на авторското право, консултиране, изготвяне на устни/писмени становища по всички авторскоправни въпроси, свързани с правата на различните артисти, организации, продуцентски права и други, процесуално представителство.

"Когато справедливостта изчезва, то не остава нищо, което би могло да предаде ценност в живота."

Имануел Кант

bottom of page